Przetargi.pl
Modernizacja kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego przy ul. Kwiatowej w Chmielniku w formule zaprojektuj-wybuduj

Gmina Chmielnik ogłasza przetarg

 • Adres: 26-020 Chmielnik, Plac Kościuszki
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 543 273 , fax. 413 543 273
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chmielnik
  Plac Kościuszki 7
  26-020 Chmielnik, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 543 273, fax. 413 543 273
  REGON: 29100974500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chmielnik.com

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego przy ul. Kwiatowej w Chmielniku w formule zaprojektuj-wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest modernizacja kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego przy ul. Kwiatowej w Chmielniku w formule zaprojektuj-wybuduj. Obszar działań obejmuje działki o numerze ewidencyjnym: 1975/1; 1975/2; 1976, 1977/1; 1977/2; 1978/1; 1978/2; 273/10; 273/11. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w częściach w następującym podziale: Część 1 - Modernizacja istniejącego kortu tenisowego na zintegrowany obiekt boiska wielofunkcyjnego o nowej nawierzchni multisportowej z funkcją sztucznego lodowiska wraz z montażem kontenerowego budynku zaplecza, wykorzystywanego do obsługi lodowiska ( kontener wyposażony w umywalkę, stolik, 2 krzesła itp.) oraz wygrodzenie siatką ( furtka wejściowa) i zadaszenie wiatą istniejącego agregatu prądotwórczego. Dodatkowo należy zaprojektować i wykonać możliwość wjazdu na plac boiska urządzeń do bieżącej pielęgnacji np. rolby do pielęgnacji lodowiska – furtka/brama dwuskrzydłowa o szerokości min. 2 m w istniejącym ogrodzeniu i bandach lodowiska. Ponadto plac przy boisku - miejsce od kontenera do płyty boiska/lodowiska utwardzić kostką brukową, w tym plac posadowienia agregatu prądotwórczego ( powierzchnia około 300m2) Wykonawca zobowiązany będzie również do uruchomienia lodowiska na sezon 2020/2021 ( listopad 2020) tj. montażu band i uruchomieniu instalacji chłodzącej przed otwarciem sezonu. Część 2 Modernizacja nawierzchni na boisku do piłki nożnej, istniejących bieżniach i placu zabaw obejmujące w szczególności: a) Modernizacja istniejącego boiska trawiastego do piłki nożnej na boisko ze sztucznej nawierzchni (sztuczna trawa) b) Modernizacja istniejącej bieżni żużlowej usytuowanej dookoła boiska do piłki nożnej na bieżnię z nawierzchnią syntetyczną c) Modernizacja bieżni do skoku w dal na bieżnię z nawierzchnią syntetyczną d) Montaż sztucznej bezpiecznej nawierzchni na istniejącym placu zabaw pod urządzeniami zabawowymi Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części. Dla każdej części Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania w/w zadań w systemie zaprojektuj i wybuduj. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie prac polegających w szczególności na: - opracowaniu dokumentacji projektowej/rysunków wykonawczych oraz uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, zgłoszeń wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa zezwoleń na realizację robót ( jeżeli takie będą wymagane) - realizacji robót budowlanych na podstawie wykonanej przez Wykonawcę i przekazanej Zamawiającemu dokumentacji. 2) Przedmiot umowy szczegółowo określa Program Funkcjonalno – Użytkowy, który stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ a sposób realizacji zamówienia został określony we wzorze umowy - Załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Realizacja przedmiotu zamówienia planowana jest do realizacji w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik” przy współfinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich. 4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty, w tym użyte materiały oraz dostarczone i zamontowane urządzenia, na okres nie krótszy niż 36 miesięcy. Termin udzielonej gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. 5. Wykonawca przyjmuje do wykonania pełny zakres robót, w tym wszelkie prace pomocnicze i montażowe, towarzyszące wymagane do zrealizowania zadania w stanie gotowym do użytkowania ( podana cena ofertowa zawierać będzie również wartość tych czynności). 6. Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczane materiały budowlane, elementy wyposażenia, sprzęt, maszyny były nowe i nieużywane, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz posiadały certyfikaty i atesty wymagane obowiązującymi przepisami prawa. 7. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.). Zamawiający wymaga, aby pracownicy fizyczni skierowani przez wykonawcę lub podwykonawcę do wykonania czynności: roboty budowlane wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Dla udokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia ( z zachowaniem zasady anonimowości) na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. 8. Kosztorys ofertowy uproszczony należy sporządzić na podstawie opisu zakresu przedmiotu zamówienia i uzgodnionych na etapie projektowania koniecznych do wykonania prac. Ze względu na konieczność rozliczenia finansowego zadania dofinansowywanego ze źródeł zewnętrznych Zamawiający Wymaga aby rysunki wykonawcze i kosztorys ofertowy został przekazany max 4 miesiące od dnia podpisania umowy. 9. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą art. obowiązki wynikające z RODO ), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). 1) Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. Stosowne oświadczenie w swojej treści Formularz ofertowy stanowiący – Załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Wykonawcy zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia dotyczącego statusu przedsiębiorcy ( informacja o charakterze statystycznym wymagana do ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, publikowanego przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych) zamieszczonego w formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do SIWZ. Zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2016r. poz. 1829 z późn. zm.) za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro. Zgodnie z art. 106 ww. ustawy za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro. 10. Dodatkowe wymagania: 10.1. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej terenu objętego niniejszym zamówieniem, celem sprawdzenia miejsca robót oraz warunków związanych z wykonaniem dostaw będących przedmiotem zamówienia. W związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 10.2. Ilekroć w niniejszej treści SIWZ i załącznikach do SIWZ, w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu, jest mowa o znaku towarowym, patencie, lub pochodzeniu, źródle lub szczególnym procesie przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz: ,,lub równoważne”. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ. Jeżeli program funkcjonalno-użytkowy lub jakikolwiek inny dokument wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów, urządzeń i technologii znaki towarowe lub pochodzenie, w tym w szczególności - podana byłaby nazwa własna materiału, urządzenia czy technologii, numer katalogowy lub producent, należy to traktować jako rozwiązanie przykładowe określające standardy, wygląd i wymagania techniczne, a Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, dopuszcza materiały, urządzenia i technologie równoważne. Wszelkie materiały, urządzenia i technologie, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, urządzenia i technologie aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Wszelkie materiały, urządzenia i rozwiązania równoważne, muszą spełniać następujące wymagania i standardy w stosunku do materiału, urządzenia i rozwiązania wskazanego jako przykładowy, tj. muszą być co najmniej: - tej samej wytrzymałości, - tej samej trwałości, - o tym samym poziomie estetyki urządzenia, - o parametrach technicznych materiałów i urządzeń jeśli takie zostały określone w dokumentacji projektowej, oraz muszą być: - kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą, - spełniać te same funkcje, - spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż, - posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, atesty i aprobaty techniczne. Zaproponowane materiały równoważne będą akceptowane przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Branżowego. Po stronie wykonawcy jest udowodnienie, że proponowany materiał jest równoważny i w jego gestii leży przedstawienie wszelkich dokumentów, obliczeń, opinii itp. potwierdzających równoważność. W przypadku dopuszczenia materiału równoważnego, wpływającego na przyjęte rozwiązania projektowe, po stronie wykonawcy i na jego koszt jest przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji zamiennej. 10.2 Zamawiający będzie dokonywał płatności w ramach mechanizmu podzielonej płatności (split payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 11. Ochrona danych osobowych: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chmielnik z siedzibą w Chmielniku ( 26-020 ), Plac Kościuszki 7, tel. 41 354 32 73 b) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Chmielnik jest Pan Tomasz Biernacki, e-mail: rodo@chmielnik.com, tel. 41 354 32 73 wew. 118; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak: IPS.271.26.2020 pn. „ Modernizacja kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego przy ul. Kwiatowej w Chmielniku w formule zaprojektuj-wybuduj” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; g) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; h) nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości : - dla Części 1 - 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy PLN 00/100), - dla Części 2 – 20 000,00 PLN ( słownie: dwadzieścia tysięcy PLN 00/100) które należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty na dwie części wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 zł ( słownie: trzydzieści tysięcy PLN 00/100) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 Prawa zamówień publicznych tj: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w/w pkt.2 lit. b-e SIWZ ( art.45 ust.6 pkt.2-5) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji. 4. Wadium wniesione w pieniądzu wpłacać należy na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Chmielnik 32 8483 0001 2001 0017 7441 0001 5. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które przed upływem terminu składania ofert znajdzie się na rachunku Zamawiającego. 6. Dowód wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna należy: - załączyć do oferty w oryginale; lub - złożyć w pokoju nr 209 Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku, Plac Kościuszki 7 przed terminem składania ofert. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art.46 ust.4a ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. jeżeli zajdą okoliczności wpływające na zatrzymanie wadium) 8. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy: a) Wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. c) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; d) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub po unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp. Wadium wniesione w formie przelewu, będzie zwracane na konto z którego wpłynęło, o ile Wykonawca nie wskaże innego numeru konta. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 148 ust. 4 Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta powinna się składać w szczególności z: a) Formularza ofertowego zgodnego z treścią Załącznika nr 1 do SIWZ b) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania ( zwane Oświadczeniem) stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ. c) Dowodu wniesienia wadium. d) Zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia ( art.22a ust.2 ustawy) – jeżeli dotyczy. f) Pełnomocnictwa ( jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach