Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą 14 000 litrów oleju opałowego lekkiego na potrzeby budynków Dworu i Centrum Nauki zlokalizowanych w miejscowości Podzamcze koło Chęcin.

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne ogłasza przetarg

 • Adres: 26-060 Chęciny, Podzamcze
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 343 40 50 , fax. 41 307 44 76
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne
  Podzamcze 45
  26-060 Chęciny, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 343 40 50, fax. 41 307 44 76
  REGON: 26031506700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rcnt.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą 14 000 litrów oleju opałowego lekkiego na potrzeby budynków Dworu i Centrum Nauki zlokalizowanych w miejscowości Podzamcze koło Chęcin.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą 14 000 litrów oleju opałowego lekkiego na potrzeby budynków Dworu i Centrum Nauki zlokalizowanych w miejscowości Podzamcze koło Chęcin. 2. Przedmiot zamówienia musi spełniać parametry jakościowe zgodne z Normą PN-C-96024:2011 (lub równoważną) nie gorsze niż: 1) gęstość w temperaturze 15 o C nie może być wyższa niż 860 kg/m³, 2) wartość opałowa (energetyczna) nie może być niższa od 42,6 MJ/kg, 3) temperatura zapłonu nie może być niższa niż 56 o C, 4) lepkość kinematyczna przy 20 o C max. 6,00 mm²/s, 5) zawartość siarki nie może być wyższa niż 0,1%, 6) zawartość wody nie może być wyższa niż 200 mg/kg, 7) zawartość ciał stałych nie może być wyższa niż 24 mg/kg, 8) temperatura płynięcia nie może być wyższa niż -20 o C, 9) barwa czerwona. 3. Dostarczona ilość oleju opałowego winna być fakturowana zgodnie z objętościowym systemem sprzedaży paliw opartych na litrach w temperaturze referencyjnej15° C. 4. Olej opałowy będzie dostarczany cysternami Wykonawcy i na jego koszt. Cena transportu będzie wliczona w cenę oleju opałowego. Wysokość ceny 1 litra oleju opałowego będzie uzależniona od aktualnego poziomu cen producenta paliwa. 5. Termin dostawy Wykonawca określi w ofercie (formularz ofertowy załącznik nr 1 do SIWZ). 6. Adres dostawy oleju opałowego: Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne, Podzamcze 45, 26-060 Chęciny. 7. Miernikiem dostarczonego oleju opałowego będą wskazania zalegalizowanego licznika przepływowego paliwa zainstalowanego na autocysternie dowożącej olej opałowy w obecności upoważnionego przez Zamawiającego pracownika. Przy każdorazowej dostawie Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo legalizacji urządzeń pomiarowych w samochodzie dostawczym. 8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczanego paliwa. 9. W przypadku stwierdzenia braków lub wad w dostarczonym oleju opałowym Zamawiający zastrzega prawo do dokonania przez Wykonawcę uzupełnienia lub wymiany oleju opałowego na wolny od wad. 10. W przypadku dostarczenia oleju opałowego niezgodnego z obowiązującą normą lub złożoną ofertą, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do odmowy przyjęcia oleju. Ewentualne szkody powstałe z tego tytułu pokryje Wykonawca zamówienia. 11. W przypadku zastrzeżeń co do jakości dostarczonego oleju opałowego Zamawiający powiadomi o powyższym fakcie Wykonawcę i w obecności jego przedstawiciela pobrane zostaną próbki z zakwestionowanej dostawy w celu poddania ich badaniom w niezależnym laboratorium badawczym. 12. W przypadku potwierdzenia przez laboratorium badawcze zastrzeżeń Zamawiającego co do jakości oleju opałowego, Wykonawca dostarczy olej opałowy o właściwych parametrach technicznych w ilości, która zostanie zakwestionowana. Dodatkowo Wykonawca obciążony zostanie kosztami badania próbek, kosztami usuwania awarii urządzeń lub kosztami ich wymiany, jeżeli zastosowany olej opałowy niespełniający wymogów jakościowych spowoduje ich uszkodzenie lub zniszczenie. Podstawą do obciążenia Wykonawcy kosztami napraw będzie protokół oględzin i naprawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca przedstawi aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji energetyki lub promesę koncesji wydanej przez Prezesa URE w drodze decyzji administracyjnej potwierdzającej ubieganie się Wykonawcy o wydanie koncesji.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy sporządzony wg. wzoru stanowiącego (Załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Informacja o wystąpieniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (Załącznik nr 5 do SIWZ). 3. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru stanowiącego (Załącznik nr 2 do SIWZ). 4. W celu wstępnego wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru stanowiącego (Załącznik nr 3 do SIWZ). 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 (Załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach