Przetargi.pl
Opracowanie analizy porealizacyjnej dla zrealizowanych zadań pn.: Zadanie nr 1: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Świętokrzyski – Bałtów – Czekarzewice – granica województwa świętokrzyskiego na odcinku od km 1+912 do km 29+269 ” Zadanie nr 2: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce – Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce”

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Adres: 25-602 Kielce, ul. Jagiellońska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 347-04-71,80,81,90,91 , fax. 041 347-04-70
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  ul. Jagiellońska 72
  25-602 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 347-04-71,80,81,90,91, fax. 041 347-04-70
  REGON: 12757400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://szdw-kielce.logintrade.net/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie analizy porealizacyjnej dla zrealizowanych zadań pn.: Zadanie nr 1: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Świętokrzyski – Bałtów – Czekarzewice – granica województwa świętokrzyskiego na odcinku od km 1+912 do km 29+269 ” Zadanie nr 2: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce – Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie analizy porealizacyjnej dla zrealizowanych zadań pn.: Zadanie nr 1: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Świętokrzyski – Bałtów – Czekarzewice – granica województwa świętokrzyskiego na odcinku od km 1+912 do km 29+269 ” Zadanie nr 2: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce – Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce” Zakres prac: W zakres niniejszych opracowań wchodzi: - pomiar hałasu wraz z pomiarami towarzyszącymi (pomiar natężenia ruchu, pomiar prędkości potoku pojazdów, pomiar warunków meteorologicznych), - przeprowadzenie badań jesiennych i wiosennych wód opadowych odprowadzanych z drogi i miejsc postojowych (DW 754), - monitoring przyrodniczy (DW 754 – roczny; DW764 – trzyletni). Zamówienie będzie realizowane zgodnie ze Specyfikacją techniczną, Wyceną usługi oraz wzorem umowy dla poszczególnych zadań.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71313440-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: - w przypadku składania oferty na Zadanie nr 1 – 1.600,00 zł. - w przypadku składania oferty na Zadanie nr 2 – 2.900,00 zł. przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną