Przetargi.pl
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Sobków w ramach programu Sportowa Polska

GMINA SOBKÓW ogłasza przetarg

 • Adres: 28-305 Sobków, pl. Wolności 12
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. (+48) 41 387 10 22 , fax. (+48) 41 387-10-34
 • Data zamieszczenia: 2022-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA SOBKÓW
  pl. Wolności 12
  28-305 Sobków, woj. świętokrzyskie
  tel. (+48) 41 387 10 22, fax. (+48) 41 387-10-34
  REGON: 291010731
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sobkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Sobków w ramach programu Sportowa Polska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - stanowi załącznik nr 1 do SWZ.1.1. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1.1 – Projekt Wykonawczy, załączniku nr 1.2 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz załączniku nr 1.3 – Przedmiary.1.2. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana w ramach zadania inwestycyjnym pn.: "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Sobków w ramach programu Sportowa Polska” w zakres, którego wchodzą trzy zadania: 1) Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni prostej przy Szkole Podstawowej w Sobkowie obejmująca:• budowę nawierzchni poliuretanowej wraz z podbudową i obramowaniami - boiska wielofunkcyjnego o wymiarach całkowitych 21,0 x 42,0m, w tym pole gry 20,0 x 40,0m oraz strefa bezpieczeństwa 1,0 i 0,5 m, • budowę nawierzchni poliuretanowej wraz z podbudową i obramowaniami - bieżni o wymiarach całkowitych 5,00 x 109,0m, • budowę piłkochwytów o wysokości 4m wzdłuż dłuższych boków oraz 6m wzdłuż krótszych boków boiska wraz z furtką i bramą o wymiarach całkowitych 21,0 x 42,0m, • montaż trybun systemowych stalowych z siedziskami pcv,• budowę chodnika,• budowę oświetlenia ledowego wokół boiska wielofunkcyjnego, • montaż wyposażenia sportowego 1kpl do gry w piłką ręczną, 1 kpl do gry w koszykówką, 1 kpl do gry w siatkówkę, 1 kpl do gry w tenisa,• przebudowę istniejącego ogrodzenia z siatki stalowej wraz z montażem furtki. • wszystkie elementy należy wykonać zgodnie z częścią rysunkową.2) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Brzegach obejmująca:• budowę nawierzchni poliuretanowej wraz z podbudową i obramowaniami - boiska wielofunkcyjnego o wymiarach całkowitych 18,0 x 32,0m, w tym pole gry 15,0 x 28,0m oraz strefa bezpieczeństwa 2,0 i 1,5 m,• budowę piłkochwytów o wysokości 4m wraz z furtką i bramą o wymiarach całkowitych 18,0 x 32,0m,• montaż trybun systemowych stalowych z siedziskami pcv,• budowę chodnika wraz ze schodami,• budowę oświetlenia ledowego wokół boiska wielofunkcyjnego,• montaż wyposażenia sportowego 1 kpl do gry w koszykówką, 1 kpl do gry w siatkówkę, 1 kpl do gry w tenisa, • rozbiórkę istniejących chodników i muru oporowego,• remont istniejących murów oporowych – oczyszczenie, wykonanie nowego tynku oraz nowej okładziny z płyt betonowych elewacyjnych, • wykonanie otworu drzwiowego w wiatrołapie szkoły, w miejscu istniejącego okna oraz montaż drzwi wraz z ościeżnicami. • wszystkie elementy należy wykonać zgodnie z częścią rysunkową.3) Remont posadzki sali gimnastycznej Zespołu Placówek Oświatowych w Korytnicy obejmujący:• rozbiórkę istniejącej posadzki, • wykonanie nowej systemowej podłogi sportowej powierzchniowo i punktowo elastycznej z rolowaną wielowarstwową wykładziną sportową PCV gr. 7,5mm, na konstrukcji drewnianej, podwójnie legarowanej,• remont ścian (demontaż istniejących okładzin oraz wyrównanie i malowanie ścian). 1.3. Zamawiający informuje, iż zamówienie jest dofinansowane z środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej „Sportowa Polska”.1.4. Szczegółowe warunki realizacji Umowy i jej zakres przedmiotowy określa Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej zwany „OPZ”) stanowiący Załącznik Nr 1 do SWZ oraz Projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 2 do SWZ.1.5. Załączony przedmiar robót nie jest podstawą wyceny, lecz ma charakter pomocniczy w odpowiednim skalkulowaniu oferty. Wykonawca powinien przeanalizować załączone dokumenty i przygotować ofertę cenową w oparciu o własną analizę, gdyż – umowa jest ryczałtowa tj. jej cena nie podlega zmianie w trakcje realizacji. W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją zadania oraz wykonania dokumentacji powykonawczej wynikającej z zamówienia. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnie skalkulowanej ceny lub pominięcia robót niezbędnych do wykonania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Kwota i termin wniesienia wadium.1.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100 groszy)1.2 Termin wniesienia wadium upływa dnia 05.10.2022 roku o godz. 10:00.1.3 Wadium musi obejmować okres związania ofertą wskazany w Rozdziale V pkt. 1.1.4 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp.2. Forma i miejsce wniesienia wadium.2.1 Wadium może być wnoszone zgodnie z art. 97 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w jednej lub kilku następujących formach:2.1.1 Pieniądzu - przelewem na rachunek ZamawiającegoNumer rachunku Zamawiającego:Nr rachunku 45 8493 0004 0080 0700 0013 0021z dopiskiem „Wadium " i znak sprawy BI.271.18.2022O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina uznania rachunku bakowego przez bank Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.2.1.2 gwarancjach bankowych,2.1.3 gwarancjach ubezpieczeniowych,2.1.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572.)Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Platformy zakupowej.Treść poręczenia lub gwarancji nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji/ poręczenia, gwarancja/poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,3) kwotę gwarancji/poręczenia,4) termin ważności gwarancji/poręczenia,5) zobowiązanie gwaranta, do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.Zamawiający rekomenduje, aby:1) postanowienia gwarancji/poręczenia przewidywały przesłanie przez Zamawiającego wezwania do wypłaty z gwarancji/poręczenia bezpośrednio do gwaranta (bez pośrednictwa podmiotów trzecich),2) z postanowień gwarancji/poręczenia nie wynikał wymóg notarialnego poświadczenia podpisu Zamawiającego pod wezwaniem do wypłaty z gwarancji.3. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.4. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z przepisami art. 98 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniaj warunki udziału w postepowaniu, które mogą dotyczyć.1.1 Zdolności do występowania w obrocie prawnym.Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniana tego warunku.1.2 Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniana tego warunku.1.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniana tego warunku.1.4 Zdolności technicznej lub zawodowej.Warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:1.4.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie oraz prawidłowo ukończył:• co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie boiska sportowego w ramach, których wykonano nawierzchnię poliuretanową o wartości minimum 400 000,00 zł brutto każda z tych robót.1.4.2 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że osoby, które będą skierowane przez Wykonawcą do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi posiadały kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wyksztalcenie niezbędne do wykonywania zamówienia publicznego, a także wykonywały czynności wyznaczone przez Zamawiającego, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami w zakresie:• kierownika robot z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.• kierownika robot z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.Przez uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie Zamawiający rozumie uprawnienia wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.2.1 warunek określony w pkt 1.4.1 musi być spełniony przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie),2.2 warunek określony w pkt 1.4.2 zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie potwierdzi, że spełnia warunek albo Wykonawcy łącznie wykażą dysponowanie osobami.3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postpowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dowody złożone przez Wykonawcę w ofercie na wezwanie Zamawiającego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-05

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach