Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowego autobusu 19 os. plus miejsce dla kierowcy plus miejsce dla pilota przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piotrowicach

STOWARZYSZENIE SPEŁNIĆ MARZENIA ogłasza przetarg

 • Adres: 27-630 Zawichost, ul. Stefana Żeromskiego 35 lokal 11
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 506142586
 • Data zamieszczenia: 2022-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: STOWARZYSZENIE SPEŁNIĆ MARZENIA
  ul. Stefana Żeromskiego 35 lokal 11
  27-630 Zawichost, woj. świętokrzyskie
  tel. 506142586
  REGON: 361394893
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spelnicmarzenia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego autobusu 19 os. plus miejsce dla kierowcy plus miejsce dla pilota przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piotrowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego, nieużywanego, kompletnego, wolnego od jakichkolwiek wad i usterek oraz nieobciążonego prawami na rzecz osób trzecich, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2022 roku, autobusu 19 osobowego plus miejsce dla kierowcy plus miejsce dla pilota przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, przeznaczonego na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piotrowicach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34121000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach