Przetargi.pl
Zakup używanego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży na terenie Gminy Secemin

Gmina Secemin ogłasza przetarg

 • Adres: 29-145 Secemin, ul. Struga
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. +48343556017 , fax. +48343556017
 • Data zamieszczenia: 2020-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Secemin
  ul. Struga 2
  29-145 Secemin, woj. świętokrzyskie
  tel. +48343556017, fax. +48343556017
  REGON: 15139899400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.secemin.eobip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup używanego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży na terenie Gminy Secemin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup używanego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Secemin na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami. Przedmiot zamówienia obejmuje również przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi pojazdu. Szczegółowe wymagania techniczne pojazdu oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa niniejsza Specyfikacja, w tym załącznik nr 2 do SIWZ oraz wzór umowy. Pozostałe wymagania: a) Oferowany pojazd musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1260) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. b) Pojazd powinien być zarejestrowany w Polsce lub powinien posiadać komplet dokumentów wraz z tłumaczeniami przewidzianymi przepisami prawa, uprawniającymi do zakupu i rejestracji pojazdu w Polsce oraz aktualne obowiązkowe ubezpieczenie OC, NW. c) Oferowany pojazd musi być bezwypadkowy, w dobrym stanie technicznym. Silnik pracujący równo, bez wycieków, wyposażenie pojazdu sprawne, zalegalizowany tachograf. d) Wykonawca powinien być właścicielem pojazdu lub posiadać pisemne prawo do dysponowania pojazdem. Pojazd nie może stanowić zabezpieczenia bankowego lub być obciążony prawami osób trzecich. e) Dostarczony samochód musi posiadać dwa komplety kluczy do stacyjki oraz pełną dokumentację umożliwiającą zarejestrowane pojazdu. f) Wykonawca we własnym zakresie dostarczy pojazd do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. g) Zamawiający zastrzega sobie prawo do obejrzenia i sprawdzenia faktycznego stanu technicznego pojazdu ze stanem opisanym w ofercie przez Wykonawcę
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34121000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 5. Warunki udziału w postępowaniu: 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a) nie podlegają wykluczeniu, b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego. 5.2. Warunki udziału w postępowaniu: a) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego. Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. b) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. c) Zdolności techniczne lub zawodowe. Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 5.3. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. c) Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane. d) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku zobowiązanie, o którym mowa w punkcie 7.1.4 powinno zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. e) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8. f) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na zasobach którego polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną odpowiednio innych podmiotów lub własne. h) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach