Przetargi.pl
Poprawa funkcjonalno-przestrzenna terenu wokół Zespołu Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej”.

Urząd Gminy Ruda Maleniecka ogłasza przetarg

 • Adres: 26-242 Ruda Maleniecka, Ruda Maleniecka
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 0-41 373 13 47, 373 13 40 , fax. 0-41 373 13 41
 • Data zamieszczenia: 2021-02-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Ruda Maleniecka
  Ruda Maleniecka
  26-242 Ruda Maleniecka, woj. świętokrzyskie
  tel. 0-41 373 13 47, 373 13 40, fax. 0-41 373 13 41
  REGON: 12328470000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bi.rudamaleniecka.samorzady.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa funkcjonalno-przestrzenna terenu wokół Zespołu Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania: Poprawa funkcjonalno-przestrzenna terenu wokół Zespołu Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej”. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na terenie miejscowości Ruda Maleniecka, obręb geodezyjny 0012, na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami 10/7, 10/3, 10/4, 19/4, 19/13, 16/2, 17/2, 6/1, 7/1. Przedmiot zamówienia obejmuje: - likwidację przydomowej oczyszczalni ścieków, - rozbiórkę ławek drewnianych i stolika drewnianego, - montaż ławek metalowych i stołu metalowego, - montaż urządzeń siłowych, - montaż urządzeń dodatkowych (stolik szachowy, tablica informacyjna), - wykonanie nawierzchni boiska i bieżni, - wyposażenie boiska trawiastego, - wykonanie utwardzenia (chodniki i plac z betonowej kostki brukowej), - prace renowacyjne pomnika karpia i wokół pomnika, - utwardzenie placu z dojściami, - instalację elektryczną oświetleniowa do pomnika karpia, - instalację elektryczną oświetleniowa boiska szkolnego. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w następujących dokumentach: - przedmiar robót – załącznik nr 8 do SIWZ, - projekt budowlano-wykonawczy – załącznik nr 9 do SIWZ, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 10 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach