Przetargi.pl
Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzezinach

Miasto i Gmina Morawica ogłasza przetarg

 • Adres: 26-026 Morawica, Spacerowa
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 114 691 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-02-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Morawica
  Spacerowa 7
  26-026 Morawica, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 114 691, fax. -
  REGON: 291010352
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.morawica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzezinach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  .Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wraz z pozwoleniem na użytkowanie / zgłoszeniem zakończenia robót w ramach zadania pod nazwą: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzezinach .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262400-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach