Przetargi.pl
"Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Strzelce Wielkie Gmina Strzelce Wielkie, Powiat Pajęczański"

Starostwo Powiatowe w Pajęcznie ogłasza przetarg

 • Adres: 98-330 Pajęczno, ul. Kościuszki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 034 3113120, 3113121 , fax. 343 113 121
 • Data zamieszczenia: 2020-05-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Pajęcznie
  ul. Kościuszki 76
  98-330 Pajęczno, woj. łódzkie
  tel. 034 3113120, 3113121, fax. 343 113 121
  REGON: 15139917200000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Strzelce Wielkie Gmina Strzelce Wielkie, Powiat Pajęczański"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Pomiar granic wszystkich działek ewidencyjnych, pomiar wszystkich budynków z wykorzystaniem operatów technicznych oraz ich skanowanie i doczytanie do bazy numerycznej: a) Aktualizacje użytków gruntowych, w zakresie zabudowań : B, Br; oraz pomiar użytków występujących w terenie np.: Ls, Lz, w i inne. b) Założenie ewidencji budynków i lokali (pełny pomiar budynków) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) c) Uzgodnienie i ujednolicenie numeracji działek oraz zapisu powierzchni do 0,0001 ha. d) wyjaśnienie rozbieżności działek ujawnionych między częścią opisową w EGiB, a częścią graficzną sporządzoną w systemie Ewmapa FB 12 oraz badanie Ksiąg Wieczystych e) przygotowanie wniosków wraz z mapą i wykazem synchronizacyjnym do Ksiąg Wieczystych f) Uzgodnienie nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej w gminie Strzelce Wielkie g) Opracowanie i wyłożenie projektu modernizacji, aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków h) Wprowadzenie w bazę EGiB zamierzonych użytków i budynków wraz z wykonanymi opisami osnowy w program obsługujący tutejszy Wydział Geodezji i Kartografii tj. Ewmapa FB 12 i EWOPIS 6 2) Treść mapy ewidencyjnej określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 27 lutego 2015 roku „W sprawie ewidencji gruntów i budynków”. 3) Pliki do automatycznego zasilenia systemu EWMAPA FB 12 (grafika) należy wykonać zgodnie z wymogami systemu tak, aby mogły być one przejęte przez system informatyczny w postaci obiektowej (odpowiednie relacje, obiekty i rozwarstwienie musi zapewniać jednoznaczną identyfikację elementów podstawowych obiektów: na jednej warstwie nie mogą znajdować się elementy liniowe różnych obiektów czy też elementy tekstowe) 4) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Dziennika robót. 1) Liczba obrębów – 1 2) Liczba działek ewidencyjnych – 1899 3) Pole powierzchni – 1102,5049 ha 4) Szacowana liczba budynków – 1255 5) Szacowana liczba lokali – 2 6) Ilość jednostek rejestrowych- 659
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy PLN i 00/100) w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Pajęczno 30 8265 0001 2001 0000 2727 0002 z dopiskiem Wadium –„Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębuStrzelce Wielkie, Gmina Strzelce Wielkie, Powiat Pajęczański” 2. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym z uwzględnieniem art. 46 ust.4 ustawy Pzp. UWAGA Dokument potwierdzający wniesienie wadium wykonawca winien dołączyć do oferty. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 3.Wadium wniesione w formie niepieniężnej, o której mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2 - 5 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie oryginalnych dokumentów przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w pokoju 309 a kserokopię tych dokumentów potwierdzoną za zgodność z oryginałem załączyć do oferty. 4. Wadium wniesione w formach niepieniężnych musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium, określone w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy Pzp. 5.Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Pzp. 6. Na podstawie art. 46 ust. 4a Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy 8.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9.Oferty Wykonawców, którzy nie wniosą wadium lub wniosą w sposób nieprawidłowy zostaną odrzucone (art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp) 10. Ważność wadium w formie niepieniężnej winna obejmować okres:od dnia składania ofert do końca terminu związania z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach