Przetargi.pl
Prace geodezyjno kartograficzne – pomiar kontrolny Godynice, gmina Brąszewice

Powiat Sieradzki ogłasza przetarg

 • Adres: 98-200 Sieradz, Pl. Wojewódzki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 822 05 01 wewn. 304, , fax. 43 822 78 61
 • Data zamieszczenia: 2020-06-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Sieradzki
  Pl. Wojewódzki 3
  98-200 Sieradz, woj. łódzkie
  tel. 43 822 05 01 wewn. 304, , fax. 43 822 78 61
  REGON: 73093478900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsieradz.finn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace geodezyjno kartograficzne – pomiar kontrolny Godynice, gmina Brąszewice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pomiaru kontrolnego rowu oznaczonego numerem działki 2084 położonego w Godynicach gmina Brąszewice i rozliczenie go do działek sąsiednich oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do zaktualizowania ewidencji gruntów i ksiąg wieczystych. II. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia minimum trzyletniej bezpłatnej gwarancji za wykonaną usługę licząc od dnia następnego po podpisaniu końcowego protokołu odbioru. W przypadku wykrycia wad odebranego przedmiotu umowy, które zostaną zgłoszone przed upływem umownego terminu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest to ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W jednym opakowaniu wraz z ofertą, winny być złożone oświadczenia i dokumenty dotyczące Wykonawcy, wymagane postanowieniami pkt 8 SIWZ oraz niżej wymienione dokumenty: 1. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, 2. pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w oryginale – na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.5.SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach