Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowego zestawu do wysokosprawnej chromatografii cieczowej ( HPLC ) składającej się z części wymienionych w specyfikacji technicznej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ogłasza przetarg

 • Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Piłsudskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 468 334 600 , fax. 468 333 021
 • Data zamieszczenia: 2020-05-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
  ul. Piłsudskiego 33
  96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
  tel. 468 334 600, fax. 468 333 021
  REGON: 30347900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.psseskierniewice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego zestawu do wysokosprawnej chromatografii cieczowej ( HPLC ) składającej się z części wymienionych w specyfikacji technicznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Fabrycznie nowy zestaw do wysokosprawnej chromatografii cieczowej ( HPLC ) składającej się z części wymienionych w specyfikacji technicznej ( załącznik nr 6 do SIWZ )
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38432200-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach