Przetargi.pl
Dostawa zestawu chromatograficznego zawierającego system pracujący w trybie HPLC z opcji Flash oraz z wyposażeniem dla Instytutu Chemii Oraganicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej

Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny ogłasza przetarg

 • Adres: 90924 Łódź, ul. Żeromskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 631 38 68 , fax. 42 631 28 79
 • Data zamieszczenia: 2018-06-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny
  ul. Żeromskiego 116
  90924 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 631 38 68, fax. 42 631 28 79
  REGON: 158300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uzp.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zestawu chromatograficznego zawierającego system pracujący w trybie HPLC z opcji Flash oraz z wyposażeniem dla Instytutu Chemii Oraganicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu chromatograficznego zawierającego system pracujący w trybie HPLC z opcją Flash oraz wyposażeniem dla Instytutu Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera „Specyfikacja techniczna” stanowiąca załącznik nr 3 do SIWZ. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. 3.Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji. Nie może być przedmiotem ekspozycji, prototypem. Nie może być przedmiotem praw osób trzecich. 4.Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie normy stawiane takiej aparaturze przez obowiązujące prawo oraz odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i posiadać odpowiednie pozwolenia dopuszczające do obrotu na terenie UE. 5.Przedmiot zamówienia powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do uruchomienia i pracy u Zamawiającego do celu, dla którego przedmiot zamówienia jest zakupiony, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego. 6.Przedmiot postępowania obejmuje także: 1)zakup i dostawę przedmiotu zamówienia do Instytutu Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego znajdującego się przy ulicy Żeromskiego 116. 2)załadunek, transport i rozładunek we wskazanym miejscu przez Zamawiającego w jego siedzibie, 3)instalację, uruchomienie przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego we wskazanym miejscu, 4)przeprowadzenie szkolenia w zakresie prawidłowej obsługi aparatury i oprogramowania dla jej użytkowników (minimum 5 osób) w siedzibie Zamawiającego. Szkolenie odbędzie się w 2 etapach: - pierwszy etap po niezwłocznie po instalacji i uruchomieniu aparatury, - drugi etap- w uzgodnionym terminie przez Zamawiającego z Wykonawcę. Każdy etap szkolenia powinien trwać co najmniej 6 godzin. 5)świadczenie usług serwisowych i pomoc techniczną przez cały okres gwarancji. Okres gwarancji wynosi co najmniej 12 miesięcy od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru. W przypadku zaoferowania dłuższego okresu gwarancji Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty (Kryteria oceny ofert opisane w rozdziale 15 SIWZ). Miejscem wykonywania napraw gwarancyjnych jest siedziba Zamawiającego, a jeżeli jest to technicznie niemożliwe to inne miejsce. W przypadku naprawy gwarancyjnej poza siedzibą Zamawiającego, wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia od dnia jego wydania Wykonawcy do dnia jego odebrania przez Zamawiającego ponosi Wykonawca. 7.Wskazanie przez Zamawiającego w SIWZ marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Modele wzorcowe stanowią przykładowe produkty spełniające wymogi Zamawiającego. 8.Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez równoważny należy rozumieć aparaturę o parametrach, wydajności, jakości wykonania, technologii wykonania nie gorszej niż w modelu określonym w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38432200-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ - pod rygorem nieważności w formie pisemnej; 2.Specyfikacja techniczna – załącznik nr 3 do SIWZ - w formie pisemnej; 3.Pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem - jeśli dotyczy; 4.Zobowiązanie podmiotu innego w oryginale – jeśli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach