Przetargi.pl
Wykonanie usługi włączeń przyłączy wod-kan do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej obejmującej montaż materiałów niezbędnych do realizacji włączenia

Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 90-731 Łódź, Wólczańska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48426649100, , fax. +48426649102
 • Data zamieszczenia: 2020-05-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.
  Wólczańska 17
  90-731 Łódź, woj. łódzkie
  tel. +48426649100, , fax. +48426649102
  REGON: 10007730100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lsi.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usługi włączeń przyłączy wod-kan do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej obejmującej montaż materiałów niezbędnych do realizacji włączenia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Postępowanie prowadzone jest pod nazwą: Wykonanie usługi włączeń przyłączy wod-kan do sieci wodociągowej i kanalizacji obejmującej montaż materiałów niezbędnych do realizacji włączeń Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie włączeń przyłączy do stanowiących własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. i Miasta Łódź: - sieci wodociągowej poprzez nawiertkę lub poprzez trójnik, - sieci kanalizacyjnej poprzez oprawę nasady – siodło, oprawę trójnika, oprawę wpustu bocznego Włączenie obejmować będzie wyłącznie prace związane z montażem materiałów i wykonaniem prac niezbędnych dla połączenia przyłącza wybudowanego przez inwestora prywatnego z siecią wodociągową bądź kanalizacyjną sanitarną i ogólnospławną eksploatowaną przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wierzbowej 52. Niniejszy przedmiot zamówienia nie obejmuje włączeń do sieci kanalizacyjnej przyłączy do nieruchomości, do których zaprojektowane i wykonane zostało odejście boczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty we wzorze umowy, stanowiącym załączniki nr 5 do SIWZ oraz w Opisie przedmiotu zamówienia (dalej zw. OPZ), stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik do SIWZ, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, normy europejskie, oceny techniczne, aprobaty specyfikacje techniczne, systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy Pzp. – Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, rozumiane jako wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą urządzeń pod warunkiem, iż spełnią one te same właściwości techniczne oraz na etapie realizacji uzyskają akceptację Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego w tym zakresie oparte będą na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także normach i wytycznych. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane marki, nazwy producenta, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty – służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości, wymogów technicznych produktu, metody, materiałów, urządzeń, technologii itp. założonych w treści Opisu przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98390000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 20 000,00 (dwadzieścia tysięcy zł 00/100) 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 2.1 pieniądzu; 2.2 gwarancjach bankowych; 2.3 gwarancjach ubezpieczeniowych; 3. W przypadku składania wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać minimum elementy: 3.1 nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancję) oraz wskazanie ich siedzib; 3.2 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nazwy wszystkich członków podmiotu wspólnego z zaznaczeniem, że działają oni jako podmiot wspólny, np. poprzez następujący zapis: „……Zostaliśmy poinformowani, że w związku z organizowanym przez Państwa postępowaniem o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest (nazwa zadania,), w którym na mocy swojej oferty uczestniczą: …… (tu należy wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) … (zwani łącznie „Wykonawcą”), wymagane jest wniesienie wadium w wysokości ……..” 3.3 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; 3.4 kwotę gwarancji; 3.5 termin ważności gwarancji (nie krótszy niż termin związania ofertą); 3.6 zobowiązanie gwaranta do „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: i. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie; ii. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 3.7 zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych w ŁSI sp. z o.o. nie uzupełnił złożonej oferty. 4. Zamawiający przypomina, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez ŁSI sp. z o.o., a nie ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z czym, jeżeli w treści dokumentów wadialnych będzie odniesienie do ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ich nie uzna i oferta nie będzie w sposób właściwy zabezpieczona wadium. 5. Na dokumencie potwierdzającym wniesienie wadium powinna być zawarta minimum informacja w postaci zapisu „Dotyczy …(tytuł zamówienia)” 6. Miejsce i sposób wniesienia wadium: 6.1 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy mBank SA w PLN: 24 1140 1108 0000 3392 5500 1003. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 6.2 Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale w sekretariacie, w siedzibie Zamawiającego w godzinach 8.00-16.00, a do oferty dołączyć kopię dokumentu wadium. 7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek wskazany przez Zamawiającego dokona przeksięgowania kwoty na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 8. W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z treści gwarancji winno wynikać, że odnosi się ona zarówno do zleceniodawcy gwarancji, jak również do wszystkich pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zaleca się aby, wszyscy członkowie wchodzący w skład podmiotu wspólnego byli wymienieni). Wadium może wnieść dowolny członek konsorcjum, pod warunkiem że jest to zgodne z zapisami umowy konsorcjum regulującej sposób i formę wniesienia wadium. 9. Zwrot wadium następuje niezwłocznie, jeżeli upłynął termin związania ofertą, po zawarciu umowy lub unieważnieniu postępowania. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, który został wykluczony z postępowania, lub którego oferta została odrzucona. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Zamawiający oświadcza, że zatrzymanie wadium wraz z odsetkami nastąpi, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 12.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie; 12.2 zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca nie uzupełnia złożonej oferty w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 Regulaminu Sektorowego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Ocena spełniania tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 6 ust. 1 pkt. 1) niniejszej SIWZ Niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w myśl przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – jest to zamówienie sektorowe o wartości poniżej kwoty wynikającej z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. poniżej 428 000,00 euro

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach