Przetargi.pl
Usługi polegające na przystosowaniu Stadionu Miejskiego w Łodzi zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 138 do wymogów organizacji mistrzostw świata FIFA U20 oraz przywróceniu obiektu do stanu pierwotnego po zakończeniu imprezy mistrzowskiej

Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 94-020 Łódź, Al. Władysława Bandurskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0-42 272 15 11 , fax. 0-42 272 15 04
 • Data zamieszczenia: 2019-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o.
  Al. Władysława Bandurskiego 7
  94-020 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 0-42 272 15 11, fax. 0-42 272 15 04
  REGON: 10069454800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: makis.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: gminna spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi polegające na przystosowaniu Stadionu Miejskiego w Łodzi zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 138 do wymogów organizacji mistrzostw świata FIFA U20 oraz przywróceniu obiektu do stanu pierwotnego po zakończeniu imprezy mistrzowskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przystosowaniu Stadionu Miejskiego w Łodzi zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 138 do wymogów organizacji mistrzostw świata FIFA U20 oraz przywróceniu obiektu do stanu pierwotnego po zakończeniu imprezy mistrzowskiej, a w szczególności: Zadanie 1: demontaż wygrodzeń i siatek w sektorze B1-B2; Zadanie 2: demontaż stanowiska gniazdowego; Zadanie 3: Rozbiórka murka betonowego pomiędzy sektorami A8 i A9 oraz A4 i A5; Zadanie 4: demontaż wygrodzeń i siatek w sektorze B1-A12, B6-C1, C11-D1, D6-A1; Zadanie 5: Demontaż siedzisk Skybox 9 i 11; Zadanie 6: wykonanie podwyższenia siedzisk – skybox10; Zadanie 7: zastąpienie barierki balustradą szklaną w sektorze A6-A7; Zadanie 8: demontaż krzeseł i ustawienie modułu scenicznego z nogami jako podstawy pod kamerę TV nr 11; Zadanie 9: demontaż krzeseł i modułu scenicznego z nogami jako podstawy pod kamerę TV nr 10; Zadanie 10: zdjęcie siatki w sektorze B6-C1; Zadanie 11: przygotowanie trybuny komentatorskiej; Zadanie 12: montaż uchwytów do poprowadzenia tras kablowych; Zadanie 13: montaż wygordzeń i siatek w sektorze B1-B2; Zadanie 14: montaż stanowiska gniazdowego; Zadanie 15: montaż wygrodzeń i siatek w sektorze B1-A12, B6-C1, C11-D1, D6-A1; Zadanie 16: Montaż siedzisk Skybox 9 i 11; Zadanie 17: usunięcie podwyższenia siedzisk – skybox10; Zadanie 18: montaż krzeseł i usunięcie podestu scenicznego – kamera nr 11; Zadanie 19: montaż krzeseł i usunięcie podestu scenicznego – kamera nr 10; Zadanie 20: powieszenie siatki w sektorze B6-C1; Zadanie 21: demontaż trybuny medialnej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98390000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 2. oświadczenia wymienione w pkt 7.1. SIWZ (załącznik nr 2 i 2a do SIWZ); 3. pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w imieniu wykonawcy jest do tego upoważniona (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza). 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach