Przetargi.pl
„Wykonanie chodnika na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej od drogi wojewódzkiej w stronę Romanowa”

Powiat Łódzki Wschodni reprez. przez Zarząd Powiatu ogłasza przetarg

 • Adres: 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6337191, 42 2050307 , fax. 426 329 311
 • Data zamieszczenia: 2020-05-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Łódzki Wschodni reprez. przez Zarząd Powiatu
  ul. Sienkiewicza 3
  90-113 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6337191, 42 2050307, fax. 426 329 311
  REGON: 47205764900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodzkiwschodni.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wykonanie chodnika na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej od drogi wojewódzkiej w stronę Romanowa”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2912E w miejscowości Wola Rakowa gm. Brójce na odcinku 960 m od drogi wojewódzkiej nr 714 w kierunku miejscowości Romanów. Realizacja robót obejmuje wykonanie jednostronnego chodnika przyjezdniowego o szerokości 2,00 m z miejscowym zwężeniem do 1,50 m i nawierzchni z kostki brukowej z dostosowaniem istniejących zjazdów o nawierzchni utwardzonej do projektowanego chodnika. 2. Opis stanu istniejącego. Droga powiatowa nr 2912E na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 714 w Woli Rakowej do Romanowa w gm. Brójce posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości zmiennej 5,50 - 6,00 m oraz obustronne pobocze częściowo utwardzone kruszywem. Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo bezpośrednio na tereny zielone oraz miejscami do przydrożnego rowu w granicach istniejącego pasa drogowego. Droga na przedmiotowym odcinku przebiega przez tereny zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej i pół uprawnych. Szerokość pasa drogowego ok. 10,0 m max. 11,50 m, min. 9,40 m. Na terenie planowanych robót zinwentaryzowano sieci elektroenergetyczną, teletechniczną i wodociągową, budowa chodnika wymaga przebudowy istniejących hydrantów pożarowych na hydranty podziemne. 3. Opis stanu projektowanego. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje przebudowę drogi na odcinku długości 960 m poprzez wykonanie : 1) jednostronnego chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm i 8 cm o szerokości 2,00 m, z miejscowymi zwężeniami do szer. 1,50 m; 2) zjazdów indywidualnych z kostki betonowej kol. grafit grub. 8 cm; 3) regulacji wysokościowej istniejących zjazdów utwardzonych; 4) montażu odcinkami ścian oporowych prefabrykowanych; 5) niezbędnych nasypów budowlanych; 6) odwodnienia liniowego typu ciężkiego na szerokości chodnika; 7) przebudowy hydrantów pożarowych na hydranty podziemne; 8) uzupełnienia nawierzchni bitumicznej wzdłuż krawężnika na długości robót; 9) terenów zielonych. 4. Materiały budowlane, sprzęt i maszyny. Wszystkie roboty budowlane należy wykonać z materiałów własnych przy pomocy własnego sprzętu i maszyn oraz zapewnić własnym staraniem transport materiałów i odpadów. Za własne materiały, sprzęt i maszyny uznaje się również materiały, sprzęt i maszyny podwykonawców i dalszych podwykonawców, z którymi zostały zawarte umowy o podwykonawstwo zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy stanowiącym zał. nr 8 do SIWZ. 5. Prace związane z realizacją zadania. Dla prawidłowej i zgodnej z przepisami realizacji robót budowlanych Wykonawca winien uwzględnić niżej wymienione prace: 1) przygotowanie zaplecza budowy z doprowadzeniem mediów (w razie potrzeby); 2) zabezpieczenie placu budowy i jego oznakowanie; 3) opracowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas wykonywania robót drogowych; 4) zawiadomienie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brójcach o zamiarze rozpoczęcia robót związanych z przebudową hydrantów na sieci wodociągowej; 5) obsługę geodezyjną; 6) opracowanie dokumentacji powykonawczej; 7) uzgadniania z inspektorem nadzoru inwestorskiego lokalizacji ścieków pochodnikowych; 8) transport odpadów na składowisko odpadów z poniesieniem kosztów składowania. 6. Obowiązujące opracowania 1) Projekt budowlano – wykonawczy. pn. „Wykonanie chodnika na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej od drogi wojewódzkiej w stronę Romanowa” (zał. nr 9 do SIWZ); 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) Wykonanie chodnika na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej od drogi wojewódzkiej w stronę Romanowa (zał. nr 10 do SIWZ). Załączony przedmiar robót (załącznik nr 11 do SIWZ) ma charakter pomocniczy, dla ułatwienia identyfikacji podstawowych robót oraz ich wielkości. Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z wymienionymi opracowaniami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej z zachowaniem kolejności technologicznej realizacji robót. 7. Zalecenia dla wykonawców. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej terenu inwestycji celem uzyskania informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy z wynagrodzeniem ryczałtowym. Zakłada się, że Wykonawca uwzględni w ofercie również inne warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie każdy Wykonawca. Każdy Wykonawca ponosi również wyłączną odpowiedzialność za treść uzyskanej informacji oraz za wszelkie straty lub szkody powstałe, jako następstwo wizji lokalnej terenu inwestycji. 8. Obowiązek zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. 1) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia, przez Wykonawcę i Podwykonawców, na podstawie umowy o pracę, wszystkich osób wykonujących roboty ziemne, konstrukcyjne i brukarskie. 2) Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1. czynności. 3) Przed przystąpieniem do wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, oświadczenie stwierdzające zatrudnienie osób przewidzianych do wykonania tych czynności na podstawie umowy o pracę; oświadczenie (Wykonawcy podwykonawców), podpisane przez osobę uprawnioną do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy winno zawierać dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz wskazanie, że czynności wymienione w ust. 1 wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 4) Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przedstawienia kopii umów o pracę potwierdzających zatrudnienie pracowników wykonujących czynności określone w ust. 1, gdy złożone oświadczenie o którym mowa w ust. 3 budzi wątpliwości Zamawiającego, (kopie umów winny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych). 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przedłożonych przez Wykonawcę lub Podwykonawców dokumentów, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 6) Zapisy ustępów 1 ÷ 4 nie dotyczą osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający określa w przedmiotowym postępowaniu wysokość wadium w kwocie: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Forma wadium. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 2. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego prowadzony przez: PEKAO S.A. III Oddział w Łodzi nr 71 1240 3060 1111 0010 0515 4916 a do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 3) W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie, decydować będzie data i godzina uznania środków na rachunku bankowym Zamawiającego. 4) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału w kasie Starostwa Powiatowego w Łodzi, Łódź ul. H. Sienkiewicza 3, VII piętro, pokój 704 albo załączyć do oferty w osobnej kopercie, a kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 5) Wadium wnoszone w formach wskazanych w ust. 2 pkt 2-4 musi zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Oferta, która nie będzie zabezpieczona przez cały okres związania ofertą nie będzie rozpatrywana, a oferta Wykonawca zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b. Z treści gwarancji/poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 6) W przypadku każdej z ww. form wniesienia wadium Wykonawca musi jednoznacznie wskazać postępowanie, którego dotyczy wnoszone przez Niego wadium (znak/numer sprawy). 4. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy. 5. Utrata wadium. 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach