Przetargi.pl
Modernizacja budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku, ul. Jaracza 18a – etap II Zagospodarowanie terenu

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. Stefana Jaracza
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 422 705 , fax. 598 402 661
 • Data zamieszczenia: 2020-12-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
  ul. Stefana Jaracza
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 598 422 705, fax. 598 402 661
  REGON: 78654900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pbw.slupsk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku, ul. Jaracza 18a – etap II Zagospodarowanie terenu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wykonane w ramach zadania pn.: „Modernizacja budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku, ul. Jaracza 18a – etap II Zagospodarowanie terenu”. 2. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac (również organizacją zaplecza budowy) Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność bezwzględnie: a) sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla przedmiotowej budowy, przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003, nr 120, poz. 1126); b) wykona plan organizacji terenu budowy; c) uzyska decyzję o zajęciu pasa drogowego (dla robót jej wymagających). Niniejsza dokumentacja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 3. W ramach zamówienia należy wykonać w szczególności następujący zakres prac zgodny z dokumentacją projektową: 1) wykonanie robót drogowych:  rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową betonową na działkach 465/2 i 465/6  wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej,  wykonanie chodnika dla pieszych 2) wykonanie terenów zielonych (trawników), z wyłączeniem istniejących terenów zielonych przy elewacji południowo-wschodniej od strony ul. Lutosławskiego, 3) wykonanie nowego ogrodzenia:  rozbiórka istniejącego ogrodzenia wraz z daszkiem  demontaż bramy stalowej  wykonanie nowego ogrodzenia murowanego, tynkowanego na podwalinie żelbetowej  wykonanie izolacji przeciwwilgociowych  wykonanie pokrycia ogrodzenia dachówką ceramiczną  dostawa i montaż bramy metalowej rozwiernej otwieranej ręcznie  dostawa i montaż barierki ze szlabanem 4) Wykonanie tablicy informacyjnej na podwalinie żelbetowej przy wejściu bocznym 5) Zakup i montaż stojaków na rowery 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja budowlana stanowiąca załączniki nr 11-15 do SIWZ. 5. Zaplecze budowy przekazane przez Zamawiającego zostanie przygotowane przez Wykonawcę na jego koszt i jego ryzyko. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje kabinę WC i śmietnik. 6. Teren budowy i zaplecza należy odpowiednio oznakować. Wymagane jest: 1) wywiezienie wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac budowlanych i ich utylizacja, 2) ochrona zieleni, 3) po wykonaniu prac budowlanych doprowadzenie terenu budowy i zaplecza do stanu należytego. 7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca organizował comiesięczne narady robocze z przedstawicielami Zamawiającego i Wykonawcy, przy udziale kierownika budowy. 8. Wymagany, minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 24 miesięcy i zostanie określony zgodnie z ofertą wykonawcy (kryterium oceny ofert). 9. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę materiałów, rozwiązań, technologii etc. równoważnych do wskazanych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111291-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. formularz ofert, 2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – oświadczenie, które Wykonawca składa zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), przekaże Zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik numer 7 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca, który złożył odrębną ofertę w stosunku do Wykonawcy, z którym należy do tej samej grupy kapitałowej, powinien, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w tym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Forma dokumentu: oświadczenie, o którym mowa powyżej musi być złożone w oryginale w formie pisemnej. 3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zdolności lub sytuację innego podmiotu, zobowiązany jest przedłożyć, stosownie do art. 22a ust. 2 ustawy, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, o którym mowa powyżej, powinno być podpisane przez uprawnionego przedstawiciela podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca. Do oferty należy załączyć również dokument, z którego takie upoważnienie będzie wynikało. 4 W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Pzp): 1) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, składa każdy (oddzielnie) z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego; 2) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania), o którym mowa w ust. 1 pkt 2, składa każdy (oddzielnie) z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 5. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest również do złożenia pełnomocnictwa, jeżeli oferta i oświadczenia, o których mowa w ust. 1, tego Wykonawcy zostaną podpisane przez pełnomocnika, a nie osoby, których upoważnienie do reprezentacji wynika z wpisu do odpowiedniego rejestru lub ewidencji, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach