Przetargi.pl
Likwidacja pochylni Leśna byłej KWK Porąbka-Klimontów w Sosnowcu, zlokalizowanej w rejonie drogi S-1 w Sosnowcu

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3513300, 3513301, 3513364 , fax. 032 3513309, -10, 3513369
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
  ul. Strzelców Bytomskich 207 207
  41-914 Bytom, woj. śląskie
  tel. 032 3513300, 3513301, 3513364, fax. 032 3513309, -10, 3513369
  REGON: 27690250400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.srk.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Likwidacja pochylni Leśna byłej KWK Porąbka-Klimontów w Sosnowcu, zlokalizowanej w rejonie drogi S-1 w Sosnowcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest likwidacja pochylni Leśna byłej KWK Porąbka - Klimontów zlokalizowanej w rejonie drogi S - 1 w Sosnowcu. Pochylnia położona jest w Sosnowcu w obszarze pasa drogowego DK S1 w sąsiedztwie granicy z Dąbrową Górniczą i sąsiaduje z oddziałem leśnym 174 Lasów Państwowych należących do Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Siewierz. Najbliższa zabudowa w odległości ok 800m to Osiedle Jasińskiego w dzielnicy Kazimierz miasta Sosnowiec, a najbliższą sąsiadującą ulicą jest ulica Edwarda Dębowskiego (dawniej ul. Modrzewiowa), która nie ma wyjazdu na drogę S1. Teren znajduje się w granicach dawnego Obszaru Górniczego Zagórze I, jako ostatnia prowadziła w tym obszarze działalność górniczą była KWK Porąbka-Klimontów. Złoże udostępnione było systemem upadowych głębinowych w strefach wychodni pokładów, po upadzie bezpośrednio z powierzchni terenu. Eksploatację prowadzono w latach 1910-1916 w pokładzie 409 oraz w latach 1909 - 1931 w pokładzie 510. Pochylnię Leśną zagłębiano w latach1920 -1921, jako wyrobisko pomocnicze (podsadzkowe) dla eksploatacji pokładu 510,poniżej poziomu 150, byłej Kopalni Porąbka. Długość pochylni wynosiła ok. 487m, a jej nachylenie wynosiło średnio 25o. Na odcinku o długości L ok 230m wyrobisko przebiega pod wschodnią obwodnicą GOP (droga krajowa S1); przechodzi ze wschodniej strony drogi na jej południowo-zachodnią stronę. Rejon, w którym zlokalizowany jest wlot do Pochylni Leśnej oraz trasa całej pochylni pod terenem w obszarze drogi S1, stanowi własność Skarbu Państwa, który reprezentuje Prezydent Miasta Sosnowca. W bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej S1 (dawna DK15) stwierdzono wystąpienie zapadliska (deformacji nieciągłej) o głębokości ok 3m, w którego dnie znajdowało się ceglane obmurze z pustą przestrzenią, stanowiące wejście do przedmiotowej pochylni. Wejście to w 2012 r. zostało zabezpieczone poprzez zasypanie. Zakres robót obejmuje: 1.Zgłoszenie przystąpienia do robót w Urzędzie Miasta Sosnowiec, uzyskanie decyzji na odzysk odpadów poza instalacjami po uprzednim przedstawieniu opinii hydrogeologicznej. 2 Opracowanie i zatwierdzenie Projektu czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego na trasie S1 na czas prowadzenia robót. 3 Organizacja placu budowy (plac składowy dla materiałów, ogrodzenie wykopu i jego oznakowanie. 4. Udostępnienie wylotu Pochylni Leśnej (teren zlikwidowanego zapadliska) przez wykonanie wykopu odkrywającego wlot do wnętrza obudowy- miejsce podania podsadzki hydraulicznej. 5. Zabudowa rury konduktorowej do podawania podsadzki hydraulicznej od powierzchni terenu do wnętrza pustej obudowy Pochylni Leśnej. 6. Wytworzenie mieszaniny podsadzkowej wraz z zatłoczeniem do wnętrza Pochylni zgodnie z Technologią likwidacji Pochylni Leśnej opisaną szczegółowo w pkt. 4.4. dokumentacji pt. Opracowanie technologii likwidacji Pochylni- stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ. 7. Usunięcie rury konduktorowej i zasypanie wykopu na wlocie do Pochylni. 8.Likwidacja placu budowy, wyrównanie terenu i skarp wraz z obsianiem trawą, 9. Wykonanie kontrolnych badań geofizycznych z mapą wynikową na powierzchni robót podsadzkowych (potwierdzenie skuteczności podsadzenia wyrobiska Pochylni Leśnej). Wykonawca musi uwzględnić w doborze metody i zakresie pomiaru prowadzenie ich w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego i poboczu drogi szybkiego ruchu oraz bezpośrednio pod napowietrzną linią energetyczną eWN. Siatka pomiarowa 5m, 2 zakresy głębokościowe: płytki i w spągu wyrobiska. 10. Opracowanie w 3 egz. w formie papierowej oraz w 2 egz. w wersji elektronicznej sprawozdania powykonawczego z wykonanej likwidacji Pochylni Leśnej i geofizycznych badań kontrolnych, zawierającego m.in.: dziennik terenowy z przebiegu wytwarzania, zatłaczania oraz wyniki pomiarów gęstości i odsączalności dla każdej z porcji zaczynu oraz analizy i oceny badań polowych i laboratoryjnych, a także zestawienie ilości i rodzajów zużytych materiałów i tekst sprawozdania końcowego z wykonanych kontrolnych badań geofizycznych w celu potwierdzenia skutecznego podsadzenia wyrobiska wraz z mapą wynikową badań. 11. Uporządkowanie terenu i przekazanie go Zamawiającemu. Szczegółowy zakres robót likwidacyjnych określa: Przedmiar robót - załącznik nr 4 do SIWZ oraz dokumentacja: Opracowanie technologii likwidacji Pochylni Leśnej zlokalizowanej w rejonie drogi S1 w Sosnowcu - załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 13.600,00 zł ( słownie: trzynaście tysięcy sześćset złotych 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.srk.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach