Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych ul. Działkowa i ul. Księżycowa w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej

Miasto Kalety ogłasza przetarg

 • Adres: 42-660 Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 3527630 , fax. 34 3527635
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Kalety
  ul. Żwirki i Wigury 2 2
  42-660 Kalety, woj. śląskie
  tel. 34 3527630, fax. 34 3527635
  REGON: 15139870600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych ul. Działkowa i ul. Księżycowa w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ul. Działkowa w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej Orientacyjne wielkości określające obiekt. - długość opracowania ok. 330 m.b. - szerokość w liniach rozgraniczających ok. 9 m. 2) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ul. Księżycowa w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej Orientacyjne wielkości określające obiekt - długość opracowania ok. 270 m.b. - szerokość w liniach rozgraniczających ok. 10 m. Nawierzchnie: - jezdni: z betonowej kostki brukowej - chodników i wjazdów na posesje: z betonowej kostki brukowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 742320004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 2000,00 zł słownie: dwa tysiące złotych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kalety.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach