Przetargi.pl
Remonty bieżące w Nadleśnictwie Brynek polegające na konserwacji i utrzymaniu dróg leśnych wewnątrzzakładowych w 2013 roku

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brynek ogłasza przetarg

 • Adres: 42-690 Brynek, ul. Grabowa 3
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2857491 , fax. 032 2857491
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brynek
  ul. Grabowa 3 3
  42-690 Brynek, woj. śląskie
  tel. 032 2857491, fax. 032 2857491
  REGON: 27253624400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_brynek
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna Skarbu Państwa nieposiadajaca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty bieżące w Nadleśnictwie Brynek polegające na konserwacji i utrzymaniu dróg leśnych wewnątrzzakładowych w 2013 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Konserwacje dróg polegające na rozścieleniu warstwy kruszywa ( 470 m3, tj łącznie ok. 1 km dróg) lub/i pracach równiarką (ok. 20 000 m2) oraz wykonanie ok. 10 przepustów. Szczegółowy zakres robót przedstawia przedmiar będący załącznikiem (nr 1) do niniejszej specyfikacji. Kruszywo użyte do budowy musi posiadać atest dopuszczający do jego stosowania w środowisku leśnym. Uwaga: Przedmiotem zamówienia są bieżące remonty infrastruktury drogowej na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Brynek. Podane ilości są wartościami orientacyjnymi, proporcje zlecanych robot mogą ulec zmianie w granicach +30%. Prace będą zlecane sukcesywnie, w zależności od potrzeb do chwili wykorzystania limitu kwotowego określonego umową (rozliczenie nastąpi wg stawek jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy). Lokalizacja robot zostanie określona w poszczególnych zleceniach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331419
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 4 000 zł słownie: cztery tysiące złotych 00/100

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/editor-mode/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_brynek/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 20 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach