Przetargi.pl
Konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Rzepin.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadlesnictwo Rzepin ogłasza przetarg

 • Adres: 69-110 Rzepin, ul. Puszczy Rzepińskiej
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7596433, 7508339 , fax. 957 596 205
 • Data zamieszczenia: 2018-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadlesnictwo Rzepin
  ul. Puszczy Rzepińskiej 11
  69-110 Rzepin, woj. lubuskie
  tel. 095 7596433, 7508339, fax. 957 596 205
  REGON: 81053927828001
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.rzepin.szczecin.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Rzepin.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na konserwacji dróg leśnych w Nadleśnictwie Rzepin. Przedmiot zamówienia został podzielony na części (dalej: „Część”): 1) Część I – Konserwacja drogi leśnej w Leśnictwie Kunowice. 2) Część II – Konserwacja drogi leśnej w Leśnictwie Nowy Młyn. 3) Część III – Konserwacja drogi leśnej w Leśnictwie Nowy MłynProchowiec 1) Część I – Konserwacja drogi leśnej w Leśnictwie Kunowice: Nawierzchnia drogi jest w złym stanie technicznym, posiada liczne wyboje i nierówności. Droga przeznaczona do konserwacji zaczyna się w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 137 relacji Słubice - Sulęcin, a kończy na skrzyżowaniu dróg leśnych. Długość remontowanej drogi wynosi 1390,00 m. Istniejąca droga po remoncie usprawni ruch pojazdów i ciężkiego sprzętu niezbędnego do wykonania zabiegów hodowlanych oraz prac związanych z pozyskaniem surowca drzewnego. Projektowana inwestycja zwiększy bezpieczeństwo ludzi pracujących przy robotach pozyskaniowych oraz umożliwi ich wykonanie bez względu na warunki atmosferyczne. Dane techniczne: - klasa techniczna D; - prędkość projektowa: 30km/h; - szerokość jezdni: 3,5 m.; - szerokość poboczy: 2x0,75 m.; - kategoria ruchu: KR1; - obciążenie: 100 KN/oś; - nawierzchnia drogowa nieulepszona. Istniejąca droga posiada nawierzchnię z kruszywa łamanego. Droga jest w złym stanie technicznym. Przy wykonywaniu intensywnych prac leśnych droga pożarowa uległa w ostatnim czasie znacznemu pogorszeniu. Zły stan techniczny spowodowały również solidne opady deszczu, na skutek których jezdnia drogi leśnej utraciła spadki poprzeczne, uległa wypłaszczeniu , powstały na niej liczne wyboje i zapadnięcia, co znacznie utrudnia przejazd pojazdów kołowych. Przejazd pojazdów i sprzętu leśnego jest również utrudniony z uwagi na powstanie zastoisk wód opadowych, które powodują dalszą dewastację nawierzchni drogi. Szerokość istniejącej drogi wynosi 3,5 m. Istniejący drzewostan nie koliduje z remontowana drogą. Konserwacja drogi składa się z następujących czynności: - Mechaniczne profilowanie istn. nawierzchni drogi równiarką z nadaniem spadków daszkowych 4%, - rozścielenie warstwy gruzu betonowego 0/31,5 mm o gr. 15 cm, (łatanie ubytków, paski o szerokości 1,0m, 1,5m, cała szerokość drogi) - wałowanie warstwy gruzu betonowego walcem wibracyjnym o masie 9-11 t. (odcinki o szerokości od 1,0 do 3,5 m), - zagęszczenie gruzu w miejscu ubytków wibratorem powierzchniowym - wałowanie wykonać od brzegów nawierzchni ku środkowi, początkowo na sucho a następnie z polewaniem wodą (dotyczy całej szerokości drogi), 2) Część II – Konserwacja drogi leśnej w Leśnictwie Nowy Młyn: Nawierzchnia drogi jest w złym stanie technicznym, posiada liczne wyboje i nierówności. Droga przeznaczona do konserwacji zaczyna się w parkingu przy drodze krajowej nr 92, a kończy za punktem czerpania wody do celów pożarowych przy jeziorze Busko. Długość remontowanej drogi wynosi 1524,00 m. Istniejąca droga po remoncie usprawni ruch pojazdów i ciężkiego sprzętu niezbędnego do wykonania zabiegów hodowlanych oraz prac związanych z pozyskaniem surowca drzewnego. Projektowana inwestycja zwiększy bezpieczeństwo ludzi pracujących przy robotach pozyskaniowych oraz umożliwi ich wykonanie bez względu na warunki atmosferyczne. Dane techniczne: - klasa techniczna D; - prędkość projektowa: 30km/h; - szerokość jezdni: 3,5 m.; - szerokość poboczy: 2x0,75 m.; - kategoria ruchu: KR1; - obciążenie: 100 KN/oś; - nawierzchnia drogowa nieulepszona. Istniejąca droga posiada nawierzchnię z kruszywa łamanego. Droga jest w złym stanie technicznym. Przy wykonywaniu intensywnych prac leśnych droga pożarowa uległa w ostatnim czasie znacznemu pogorszeniu. Zły stan techniczny spowodowały również solidne opady deszczu, na skutek których jezdnia drogi leśnej utraciła spadki poprzeczne, uległa wypłaszczeniu , powstały na niej liczne wyboje i zapadnięcia, co znacznie utrudnia przejazd pojazdów kołowych. Przejazd pojazdów i sprzętu leśnego jest również utrudniony z uwagi na powstanie zastoisk wód opadowych, które powodują dalszą dewastację nawierzchni drogi. Szerokość istniejącej drogi wynosi 3,5 m. Istniejący drzewostan nie koliduje z remontowana drogą. Zamawiający informuje, że część planowanej do konserwacji drogi przebiega również przez teren leśnictwa Rzepin. Konserwacja drogi składa się z następujących czynności: - Mechaniczne profilowanie istn. nawierzchni drogi równiarką z nadaniem spadków daszkowych 4%, - rozścielenie warstwy kruszywa łamanego 0/31,5 mm o gr. 10-25 cm, (łatanie ubytków, paski o szerokości 1,0m, 1,5m, cała szerokość drogi) - wałowanie warstwy kruszywa łamanego walcem wibracyjnym o masie 9-11 t. (odcinki o szerokości od 1,0 do 3,5 m), - zagęszczenie mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego w miejscu ubytków wibratorem powierzchniowym - wałowanie wykonać od brzegów nawierzchni ku środkowi, początkowo na sucho a następnie z polewaniem wodą (dotyczy całej szerokości drogi), 3) Część III – Konserwacja drogi leśnej w Leśnictwie Prochowiec: Nawierzchnia drogi jest w złym stanie technicznym, posiada liczne wyboje i nierówności. Droga przeznaczona do konserwacji zaczyna się w parkingu bazy produkcyjnej BMW przy drodze krajowej nr 92, a kończy w istn. drodze leśnej. Długość istn. drogi do konserwacji wynosi 276 m. Istniejąca droga po remoncie usprawni ruch pojazdów i ciężkiego sprzętu niezbędnego do wykonania zabiegów hodowlanych oraz prac związanych z pozyskaniem surowca drzewnego. Projektowana inwestycja zwiększy bezpieczeństwo ludzi pracujących przy robotach pozyskaniowych oraz umożliwi ich wykonanie bez względu na warunki atmosferyczne. Dane techniczne: - klasa techniczna D; - prędkość projektowa: 30km/h; - szerokość jezdni: 3,5 m.; - szerokość poboczy: 2x0,75 m.; - kategoria ruchu: KR1; - obciążenie: 100 KN/oś; - nawierzchnia drogowa nieulepszona. Istniejąca droga posiada nawierzchnię gruntową. Droga jest w złym stanie technicznym. Przy wykonywaniu intensywnych prac leśnych droga pożarowa uległa w ostatnim czasie znacznemu pogorszeniu. Zły stan techniczny spowodowały również solidne opady deszczu, na skutek których jezdnia drogi leśnej utraciła spadki poprzeczne, uległa wypłaszczeniu , powstały na niej liczne wyboje i zapadnięcia, co znacznie utrudnia przejazd pojazdów kołowych. Przejazd pojazdów i sprzętu leśnego jest również utrudniony z uwagi na powstanie zastoisk wód opadowych, które powodują dalszą dewastację nawierzchni drogi. Szerokość istniejącej drogi wynosi 3,5 m. Istniejący drzewostan koliduje lokalnie z istn. drogą leśną. Inwestor na własny koszt wytnie istn. drzewa, natomiast karczowanie dołów leży po stronie Wykonawcy. Konserwacja drogi składa się z następujących czynności: - Mechaniczne profilowanie istn. nawierzchni drogi równiarką z nadaniem spadków daszkowych 4%, - rozścielenie warstwy gruzu betonowego w dwóch warstwach 0/63 mm o gr. 20 cm, i 0/31,5mm o gr. 10 cm; - wałowanie i zagęszczenie warstwy nawierzchni jezdni z gruzu betonowego walcem wibracyjnym o masie 9-11 t., - wałowanie wykonać od brzegów nawierzchni ku środkowi, początkowo na sucho a następnie z polewaniem wodą (dotyczy całej szerokości drogi),
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: NIE DOTYCZY

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach