Przetargi.pl
Zakup wyposażenia do projektu pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej” oraz „Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa”

Gmina Iłowa ogłasza przetarg

 • Adres: 68120 Iłowa, ul. Żeromskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 368 14 00 , fax. 68 368 14 01
 • Data zamieszczenia: 2018-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Iłowa
  ul. Żeromskiego 27
  68120 Iłowa, woj. lubuskie
  tel. 68 368 14 00, fax. 68 368 14 01
  REGON: 97077085300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ilowa.info.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wyposażenia do projektu pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej” oraz „Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego zgodnie z poniższym zestawieniem. 2. Zamówienie podzielone jest na dwie części: a) Część I: Zakup wyposażenia do projektu pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej”, b) Część II: Zakup wyposażenia do projektu pn. „Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa” Szczegóły oraz minimalne parametry wyposażenia wskazane zostały w załączniku nr 2 do SIWZ - Wykaz oferowanych urządzeń
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30236000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie. Ocena pełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca dołącza: 1.1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ 1.2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 22 i art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy pzp, zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Uwaga Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.1) i pkt 1.2) oraz składa zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.1) i 1.2), Wykonawcy składają wspólnie. 1.3) oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – ( jeśli dotyczy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach