Przetargi.pl
Zakup sprzętu komputerowego

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód" S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 64-472 Zielona Góra, Kukułcza
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 695 594 805, , fax. 68 45 55 552
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód" S.A.
  Kukułcza 1
  64-472 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 695 594 805, , fax. 68 45 55 552
  REGON: 97032108400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zachod.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu komputerowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego. Zamawiający podzielił zamówienie na cztery części, tj.: Zadanie 1 – Drukarki laserowe Zadanie 2 – Laptopy Zadanie 3 – Komputery stacjonarne Zadanie 4 – Komputery specjalizowane 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30236000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Inne oświadczenia i dokumenty składane z Formularzem ofertowym (Załącznik nr 2 do Siwz): 1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu. 2. Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy Kodeks cywilny winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 3. Uzasadnienie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach