Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w ramach przebudowy świetlicy wiejskiej w Drągowinie i instalacji wewnętrznej oraz źródeł ogrzewania (OZE)

Gmina Nowogród Bobrzański ogłasza przetarg

 • Adres: 66-010 Nowogród Bobrzański, ul. Słowackiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 290 962 , fax. 683 276 663
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowogród Bobrzański
  ul. Słowackiego 11
  66-010 Nowogród Bobrzański, woj. lubuskie
  tel. 683 290 962, fax. 683 276 663
  REGON: 97077075980001
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.nowogrodbobrz.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w ramach przebudowy świetlicy wiejskiej w Drągowinie i instalacji wewnętrznej oraz źródeł ogrzewania (OZE)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej na dz. nr 509/1 i 509/2 w m. Drągowina ul. Kościelna 6 w zakresie prac – wymiana pokrycia dachowego, ocieplenia ścian warstwą styropianu, ocieplenia stropodachu wełna mineralną, docieplenia podłogi płytą styropianową, wykonania utwardzenia wokół budynku świetlicy w postaci opaski z kostki betonowej, wymiany obróbek blacharskich, wykonania instalacji CO wraz z zasilaniem i montażem pomp ciepła, wykonania instalacji rekuperacji wraz z rekuperatorem. Świetlica wiejska składa się z dwóch budynków wykonanych w technologii tradycyjnej murowanej z dachem o konstrukcji drewnianej. Dach pokryty papą na deskowaniu z desek. Dane techniczne budynku: - powierzchnia zabudowy – 379,14 m2 - powierzchnia użytkowa – 320,15 m2 - powierzchnia dachu – 318 m2 - kubatura budynku – 1422,40 m3 - ilość kondygnacji – 2 - wysokość budynku: 5,85 m - długość budynku: 26,00 m - szerokość budynku: 18,00 m Zakres robót – Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w zakresie przeprowadzenia prac: 1) Roboty ziemne – wykop wokół ścian budynku w celu osuszenia ścian budynku, 2) Wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku, wy-konanie iniekcji, 3) Ocieplenie ścian warstwa styropianu gr 15 cm, 4) Docieplenie podłogi płytą styropianową, 5) Ocieplenie stropodachu wełną mineralna gr 20 cm, wykonanie paroizolacji, 6) Wykonanie okładzin stropów płytami g-k, malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 7) Wykonanie utwardzenia wokół budynku świetlicy w postaci opaski szer. 50 cm z kostki be-tonowej gr. 6 cm, zamkniętej krawężnikiem chodnikowym 8 x 20 cm, 8) Remont schodów zewnętrznych – naprawa gładzi cementowej schodów, ułożenie płytek gresowych antypoślizgowych, wykonanie balustrady o wys. 110 cm ze stali kwasoodpornej, 9) Wymiana obróbek blacharskich, 10) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 11) Wymiana instalacji CO i CW wraz z zasilaniem i montażem dwóch pomp ciepła solanka-woda o mocy 17 kW, dla których dolnym źródłem będzie 9 szt. sond głębinowych po 100 m każda, 12) Wykonanie instalacji rekuperacji wraz z rekuperatorem, 13) Wykonanie instalacji elektroenergetycznej dla zasilania pompy ciepła i systemu rekuperacji, 14) Wykonanie i montaż paneli fotowoltaicznych, 15) Wykonanie zasilania pom. technicznego, wykonanie instalacji oświetlenia, instalacji siły i gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, instalacji FV. 16) Wymiana pokrycia dachowego z papy na blachodachówkę imitującą karpiówkę Uwaga: Ze względu na dodatkowe elementy ułożone na dachu w postaci kolektorów PV oraz podwieszonych elementów rekuperacji do konstrukcji dachu, przed przystąpieniem do realizacji prac należy sprawdzić wytężenie poszczególnych elementów konstrukcji oraz stan. W przypadku znaczących ugięć elementów lub uszkodzeń, elementy należy wymienić. Szczegółowy zakres w/w robót jest opisany w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót. Uwaga: Zamawiający wykonał badanie termowizyjne obiektu – raport z badania stanowi załącznik do niniejszego postępowania. Po wykonaniu wszystkich robót Zamawiający dokona kontroli termowizyjnej budynku. Badanie przeprowadza się w odpowiednich warunkach, najlepsze warunki do przeprowadzenia badania termowizyjnego w naszej strefie klimatycznej występują od połowy października do połowy kwietnia. W związku z czym Zamawiający informuje, iż odbiór wykonanych robót pod względem jakościowym zostanie wykonany najszybciej jak się da, ale w sprzyjających warunkach. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowo - kosztorysowa, będąca załącznikiem do SIWZ. Zamówienie ma charakter ryczałtowy. Załączone do SIWZ przedmiary mają jedynie charakter poglądowy. Wycenę należy przeprowadzić na podstawie załączonej dokumentacji technicznej. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych do określonych przez projektanta po uprzednim zaakceptowaniu ich przez zamawiającego. 3) Zakres zamówienia obejmuje zakup wszystkich materiałów przewidzianych do realizacji za-mówienia. 4) Po zakończeniu robót ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu, jaki był przed rozpoczęciem robót. 5) W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca powinien zapoznać się z przedmiotem zamówienia oraz pozyskać wszelkie niezbędne informacje, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. W cenie oferty Wykonawca przedstawi wszystkie koszty za dostawy, roboty i inne elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia zgodnie z przyjętą technologią wy-konania robót określoną Polską Normą oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. 6) Uwaga: jeśli w projekcie lub pozostałej dokumentacji przetargowej wskazano nazwę normy, należy przez to rozumieć tą normę lub równoważną. 7) Ponadto zakres zadania obejmuje: a) przed przystąpieniem do prac, projektowane urządzenia należy wytyczyć geodezyjnie przez uprawnionego geodetę. b) wszelkie prace w pobliżu czynnych urządzeń elektrycznych należy wykonywać po wyłączeniu ich spod napięcia. c) całość prac wykonać zgodnie z normą i wiedzą techniczną. Prace musza zostać wykonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia w zakresie eksploatacji i montażu urządzeń elektrycznych zgodnie z zasadami zawartymi w przepisach BHP oraz z zachowaniem szczególnej ostrożności i staranności wykonania. d) wszystkie zastosowane elementy mają być dopuszczone do obrotu w handlu i posiadać wszelkie atesty dopuszczenia do użytkowania. Dodatkowo zastosowane elementy powinny spełniać określone prawem normy bezpieczeństwa. e) W przypadku zajęcia pasa drogowego poniesienie wszelkich kosztów z tego tytułu, f) Zapewnienie kierownika budowy g) przeprowadzenie wymaganych badań i sprawdzeń potwierdzających właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia, h) opracowanie dokumentacji powykonawczej, i) po wykonaniu instalacji Wykonawca ma obowiązek wykonać pomiary rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, rezystancji uziemień, sprawdzenia skuteczności ochrony przeciw-pożarowej i natężenia oświetlenia. Wyniki pomiarów przedstawić w protokołach. j) po zakończeniu prac, Wykonawca ma obowiązek wykonane urządzenia zainwentaryzować powykonawczo przez uprawnionego geodetę i przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. k) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP. l) Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. m) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy przez kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia. n) opinia technologiczna lub operat kolaudacyjny opracowany przez kierownika budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego zawierający m.in. wnioski uwzględniające wyniki badań oraz potwierdzenie o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym, STWiORB i programem zapewnienia jakości. o) Wykonawca ma obowiązek utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót budowlanych. p) Wykonawca dokonuje wszelkie formalności i ponosi wszelkie koszty związane z dopuszczeniem do prac na instalacji oświetlenia drogowego na 1 zasięgu (obejmuje przygotowanie i likwidacje miejsca pracy wraz z odłączeniem i ponownym załączeniem zasięgu w SO). q) Informacja dotycząca robót zamiennych lub zaniechanych. i Informacja dotycząca robót zamiennych: - Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do niniejszego zamówienia robót zamiennych. - Roboty zamienne możliwe do wykonania w ramach umowy, o czym mowa we wzorze umowy, zawsze będą robotami dotyczącymi robót budowlanych objętych zakresem określonym w dokumentacji projektowej i STWiORB, ale o innym charakterze niż pierwotnie planowano. - Roboty zamienne możliwe do wykonania zawsze będą dotyczyły robót budowlanych niewykraczających poza opis przedmiotu zamówienia. - Roboty zamienne muszą odpowiadać co najmniej warunkom opisanym w dokumentach przetargowych. Warunki dotyczą w szczególności poziomu standaryzacji, odpowiedniej funkcjonalności, jakości czy parametrów dotyczących danego elementu robót. - Roboty zamienne mogą polegać m.in. na zmianie sposobu wykonywania jakiegoś elementu robót lub zastosowaniu innych, równoważnych w stosunku do dokumentacji projektowej i STWiORB, urządzeń i / lub materiałów budowlanych. - Roboty zamienne mogą wynikać: - ze zmian zaproponowanych przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski lub przez Zamawiającego po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa, - z wad dokumentacji projektowej i STWIORB jeśli zmiany te będą konieczne i niezależne od woli stron lub w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie nie-zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. ii Ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia: 7. na skutek zmian zaproponowanych przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski lub przez Zamawiającego po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa i zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszych dokumentach przetargowych, 8. z wad dokumentacji projektowej i STWIORB, jeśli zmiany te będą konieczne i niezależne od woli stron lub w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. UWAGI: • Warstwy pod posadzkowe na scenie wykonać analogicznie jak w przypadku Sali 1.1 - jako warstwę wykończeniową zastosować panele podłogowe klasy AC4. • Zamawiający nie przewiduje wymiany urządzeń sanitarnych. W tym przypadku należy uwzględnić demontaż istniejących urządzeń bez montażu nowych. Instalacja ciepłej wody jest zaprojektowana, instalacja wody zimnej jest istniejąca, kanalizacja istniejąca, kanalizacja i zimna woda poza opracowaniem i zakresem termomodernizacji. Zgodnie z SIWZ przedmiar należy traktować pomocniczo, wyceny należy dokonać na podstawie załączonej dokumentacji. • Zamawiający przewiduje ocieplenie stropu nad pom. 1.2 , 1.3 , 1.4 , 1,5 , 1.6 poprzez dołożenie warstwy z wełny mineralna gr 10 cm, o łącznej ilości 83,96m2. Ocieplenie należy wykonać w trakcie wymiany pokrycia dachowego po zerwaniu podkładu z desek od strony zewnętrznej, bez wymiany okładziny stropu z płyt GK w pomieszczeniach jw. - Ocieplenie nad kuchnia (1.7) wykonać w sposób następujący (brak wymiany pokrycia dachowego) - wybrać w przypadku istnienia polepę 54,54 m2 - zerwać deskę podłogową w pom. poddasza nad kuchnią 54,54 m2 - wykonać ocieplenie z wełny mineralnej zgodnie poz. kosztorysową nr 1.5.2. - wykonać podłogę na legarach w pom .poddasza z płyt OSB gr. min 22 mm 54,54m2 Bez wymiany płyt GK stropu kuchni. • Planuje się wymianę pokrycia dachowego z papy na blachodachówke imitującą karpiówkę matową w kolorze ceglanym wraz z wykonaniem nowego łacenia z łat i kontr łat .Nie przewiduje się wymiany elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, zaś projektuje się wymianę podbitki drewnianej na nową. Zachowany zostanie kąt nachylenia połaci dachowej wraz z powierzchnią połaci. Zgodnie z SIWZ przedmiar robót został załączony pomocniczo, a wycenę należy sporządzić na podstawie dołączonej dokumentacji projektowej. UWAGA: dokumentacja projektowa dot. wymiany pokrycia dachowego została zamieszczona w osobnym pliku niż projekt budowlany. • Zgodnie z projektem należy: na dachu istniejącego budynku zamontować min 12 paneli fotowoltaicznych o mocy szczytowej min. 250 W. Z paneli wykonać zasilanie falownika umieszczonego w pomieszczeniu technicznym. Z inwertera o mocy min 3,2 kW zasilić projektowaną rozdzielnicę RK. Dopuszcza się stosowanie paneli o innej mocy z zachowaniem stanu ilościowego i minimalnej mocy sumarycznej 3 KW. Zgodnie z założeniami projektowymi moc sumaryczna powinna wynosić min. 3000Wp. • Na dzień dzisiejszy konstrukcja jest zasłonięta i Zamawiający nie ma możliwości ocenienia jej stanu i ewentualnego zakresu napraw. W przypadku wystąpienia niezbędnych prac związanych z wymianą elementów konstrukcyjnych i potwierdzenia konieczności przeprowadzenia tych prac przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego roboty te mogę zostać zlecone Wykonawcy jako roboty dodatkowe. • Drzwi płytowe wewnętrzne są w zakresie przetargu. Zgodnie z SIWZ przedmiar traktowany jest pomocniczo, a wycenę należy sporządzić na podstawie załączonej dokumentacji. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej w załączeniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212300-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. W tytule przelewu należy wpisać „wadium w przetargu GKZ.271.1.5b.2020.MK” 3. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim BS Żagań o/Nowogród Bobrzański 97 9657 0007 0020 0200 0693 0001 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmiotu , o których mowa w art. 6b u7st. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku formach. 5. Gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa, w której wnoszone będzie wadium musi stanowić zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołanie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, ze zaistniały okoliczności, o których mowa w ust. 13 niniejszego rozdziału, bez potwierdzania tych okoliczności. Termin obowiązywania gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie określonym przez Zamawiającego, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy pzp zostanie odrzucona. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 13 pkt 2) i 3) niniejszego rozdziału. 10. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 9 niniejszego rozdziału, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wówczas wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) Nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) Spowodował, ze zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie; 2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w rozdziale IV ust. 4 i 5 niniejszej siwz, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub pełnomocnictw, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 3) Wykonawca nie wyraził zgody na poprawienie w jego ofercie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Zaleca się wpisanie w ofercie cenowej nr konta, na które Zamawiający ma zwrócić wadium wniesione przelewem. 15. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach