Przetargi.pl
Konserwacja budynku Nr 19 polegająca na wymianie stolarki okiennej na okna z PCV, i drzwi wejściowych do budynku Nr 11, 37-700 Przemyśl, ul. 29 Listopada 1. Znak Sprawy ZP/79/2014

Jednostka Wojskowa 4784 ogłasza przetarg

 • Adres: 35-111 Rzeszów, ul. Krakowska 11B
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 715 56 59 , fax. 17 715 63 85
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 4784
  ul. Krakowska 11B 11B
  35-111 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 715 56 59, fax. 17 715 63 85
  REGON: 18069037300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja budynku Nr 19 polegająca na wymianie stolarki okiennej na okna z PCV, i drzwi wejściowych do budynku Nr 11, 37-700 Przemyśl, ul. 29 Listopada 1. Znak Sprawy ZP/79/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowią wymiana stolarki okiennej w budynku nr 19, na okna z PCV oraz wymiana drzwi wejściowych do budynku nr 11, 37-700 Przemyśl, ul. 29 Listopada 1 . Przedmiot zamówienia swym zakresem obejmuje wykonanie następujących robót: W szczególności są to następujące roboty: W budynku Nr 19 wykuć istniejące kraty okienne z ościeży, wyczyścić i wymalować kraty dwukrotnie farbą olejną lub ftalową ponownie zamontowanie krat okiennych w otworach wymienić stolarkę okienną drewnianą na okna z PCV wymienić parapety okienne wewnętrzne i zewnętrzne; Okna maja być w kolorze białym z zachowaniem istniejących proporcji, wielkości i podziałów; Okna rozwieralno-uchylne z PCV sześciokomorowego i izolacyjności cieplnej W 2,0 Wm2 K oraz izolacyjności akustycznej 30 dB, bez ołowiu i kadmu, koloru białego, oszklone szkłem 3 mm termoizolacyjnym, współczynnik przenikania ciepła dla szyb (pakiet) K = 1,0 W (m2K), należy za-stosować tzw. mikrorozszczelnienie, okucia obwiedniowe, okna muszą posiadać mikrowentylację, uszczelki powinny być wykonane z wymienialnego elastomeru termoplastycznego, łączone w narożach okien pod kątem prostym, zabezpieczenie przeciwwiatrowe. Parapety okienne wewnętrzne mają być wykonane z aglomarmuru. Parapety mają być wpuszczone w ścianę po bokach na minimum 5 cm. Parapet ma mieć szerokość minimum 40 cm grub. 2,5 cm aby zakryć powierzchnię grzejnika c.o. Parapety zewnętrzne należy wykonać z blachy stalowej powlekanej - kolor brązowy - uzupełnić ubytki tynku po wyjęciu starych okien Roboty w budynku Nr 11 wykuć z muru stare drzwi wejściowe do budynku Nr 11 osadzić w otworze nowe drzwi wejściowe do budynku Nr 11 Drzwi wejściowe maja spełniać następujące warunki: Drzwi stalowe antywłamaniowe klasy 3, od zewnątrz blacha grub. 5 mm, od środka min. 1,5 mm, lakierowane proszkowo w kolorze brązowym, wyposażone w dwa zamki klasy C: podklamkowy rozporowy z eurowkładką, zamek dodatkowy z gałką od wewnątrz pomieszczenia od zewnątrz wkładka bębenkowa na klucz, w drzwiach należy zamontować wizjer szerokokątny, samo-zamykacz olejowy, kołki i miseczkę pod plombę. Drzwi o wymiarach zewnętrznych 1,00 x 2,00. Podczas wymiany i montażu drzwi należy dokonać uzupełnienia tynków szpaletów, Po wykonaniu prac rozbiórkowych nowe drzwi należy dopasować do otworu tak aby szczelina pomiędzy murem a ościeżnicą wynosiła maksymalnie 1,5 cm. Ościeżnicy nie należy montować w tynku. Szczelinę należy wypełnić pianką montażową. Ościeżnice mocowane w otworach powinny być przymocowane kotwami ściennymi o średnicy minimum 10 mm, osadzonych w ścianę na głębokość minimum 10 cm. Kotwy powinny być rozmieszczone w odstępach nie większych niż co 48 cm na poziomych i pionowych krawędziach ościeżnic. Wymiary stolarki podlegającej wymianie Wykonawca powinien sprawdzić w naturze. Uwaga: Zdemontowane okna drewniane i gruz Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie i na własny koszt. Zdemontowane elementy metalowe Wykonawca po przeważeniu przekaże jak złom do magazynu SOI w Przemyślu. Zakres rodzajowo ilościowy robót wyszczególniony jest w przedmiarze stanowiącym załącznik nr 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wyżej wskazanego zakresu robót przedstawiony został w Przedmiarach Robót - Załączniki nr 9, w Opisie Przedmiotu Zamówienia i Specyfikacji Technicznej Wykonania Robót Budowlanych (STWIORB) - Załącznik nr 10. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, w tym na wbudowane urządzenia i materiały wynosi 3 lata, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi będzie wykonywana zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Wykonawca udzieli 3-letniej gwarancji na wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy na zasadach określonych w § 13 Projektu umowy (Załącznik nr 8) Projekt umowy stanowi również uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postanowień nie uregulowanych zapisami niniejszego Rozdziału. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia - wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy lub równoważne. Zamiast materiałów i urządzeń wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załącznikach do niej, dla których są wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować materiały i urządzenia równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Przewidziane do zastosowania urządzenia i materiały powinny spełniać parametry tam określone i nie powinny być gorsze od przyjętych założeń. Stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wykonawca powołujący się na zastosowanie materiałów równoważnych winien wykazać, iż spełniają one wymogi zamawiającego w szczególności poprzez udokumentowanie załączonymi do oferty informacjami na temat parametrów techniczno-wytrzymałościowych, szczegółowych rysunków technicznych, atestów, aprobat, deklaracji zgodności, kartami katalogowymi urządzeń i materiałów zamiennych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych materiałów i urządzeń w stosunku do przyjętych w projekcie. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45453000-7 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na okres związania ofertą na kwotę/wartość: 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek: bankowy Zamawiającego prowadzony: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy Rzeszów nr 98 1010 1528 0018 9213 9120 0000 - z adnotacją wadium w przetargu nr ZP 79 2014, NIP [Wykonawcy]). Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się termin wpływu pieniędzy na rachunek Zamawiającego. Przelew powinien więc być dokonany w takim terminie, aby Zamawiający mógł uzyskać potwierdzenie z banku, w którym posiada rachunek, że do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 29.09.2014 r. do godz. 10:30) kwota wadium wpłynęła na rachunek bankowy Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu. Potwierdzeniem wniesienia wadium w formach określonych w ust. 3 pkt 2-5 jest oryginalny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela, bank, poręczyciela - dokument powinien zostać umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego bezproblemowe wyjęcie celem dokonania zwrotu. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczeń muszą zawierać w swojej treści oznaczenie Wykonawcy, oznaczenie postępowania oraz zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela, w okresie związania ofertą, do nieodwołalnej, bezwarunkowej, płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego wpłaty wadium w przypadkach określonych a art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeśli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania W przypadku składania oferty wspólnej, wadium wniesione przez jednego z Wykonawców uważa się za wniesione prawidłowo. Pozostałe postanowienia dotyczące wadium, w tym zasad jego zatrzymania i zwrotu określa ustawa Pzp, w szczególności art. 46

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.34wog.wp.mil.pl (zakładka: Zamówienia Publiczne/ Zamówienia powyżej 30000 EURO)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach