Przetargi.pl
Budowa oświetlenia drogi Głogów Młp.- Zabajka

Burmistrz Głogowa Małopolskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 36-060 Głogów Małopolski, ul. Rynek 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8517241-43 w. 27 , fax. 017 8517522
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Głogowa Małopolskiego
  ul. Rynek 1 1
  36-060 Głogów Małopolski, woj. podkarpackie
  tel. 017 8517241-43 w. 27, fax. 017 8517522
  REGON: 69058207400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ww.glogow-mlp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia drogi Głogów Młp.- Zabajka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa oświetlenia drogi Głogów Młp.- Zabajka . Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie : -montaż słupów strunobetonowych ŻN-10 - 23,0 szt. -montaż przewodów AsXSn 4 x 35 mm2+25 mm2 - 588,0 mb -układanie kabla YAKY 4 x 35mm2 - 70,0 mb -układanie kabla YAKY 4 x 50mm2 - 5,0 mb -montaż opraw sodowych OUSe 70W (lub równoważnych) - 19,0 szt - skrzynka bezpiecznikowa 25/6A - 19,0 szt - układanie płaskownika 25x4 mm - 75,0 mb - rura ochronna fi 75 mm DVK - 15,0 mb - rura ochronna fi 110 mm SRS ( podwiert ) - 12,0 mb - rozłącznik bezpiecznikowy RBK-1/16A - 1,0 kpl - szafka oświetleniowa SO z fund. prefabrykowanym - 1,0 kpl -roboty towarzyszące zgodnie z przedmiarem - 1,0 kpl -inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - 1,0 kpl Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar stanowiący załącznik do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 349285106
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 1 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.glogow-mlp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach