Przetargi.pl
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa targowiska w Żołyni

Gmina Żołynia ogłasza przetarg

 • Adres: 37-110 Żołynia, ul. Rynek 22
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 2243018 , fax. 017 2243476
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żołynia
  ul. Rynek 22 22
  37-110 Żołynia, woj. podkarpackie
  tel. 017 2243018, fax. 017 2243476
  REGON: 69058184400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zolynia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa targowiska w Żołyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa targowiska w Żołyni. Zadanie o wartości poprzetargowej brutto 2 200 000,00zł. 4.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 1) Reprezentowanie Zamawiającego wobec pozostałych uczestników procesu inwestycyjnego, 2) Weryfikacja i szczegółowa ocena jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, jak również wyrobów, które ze względów technologicznych nie powinny mieć zastosowania, 3) Udział w planowaniu i ustalaniu harmonogramów działań wszystkich wykonawców i dostawców, wg procedur zatwierdzonych przez Wykonawcę; 4) Koordynacja robót i dostaw, wg opracowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego planów i harmonogramów; 5) Podejmowanie niezbędnych czynności gwarantujących stosowanie opracowanych procedur oraz monitorowanie działań wykonawców w zakresie zapewnienia dobrej jakości wykonywanych robót i świadczonych usług. 6) Kontrola realizacji i przepływu dokumentacji projektowej oraz monitorowanie jej wytwarzania; 7) Weryfikacja formalna i techniczna przekazywanej dokumentacji projektowej oraz jej zgodność; 8) Nadzorowanie przebiegu realizacji Projektu Inwestycyjnego, koordynacja działań wykonawców i dostawców oraz podejmowanie działań dyscyplinująco - korygujących, szczególnie w zakresie: a) nadzoru nad dotrzymywaniem zgodności postępu robót z przyjętymi harmonogramami; b) zapewnienia właściwej organizacji budowy i zaplecza, w tym przygotowania i organizacji robót przez wykonawców; c) sprawdzania postępu rzeczowo - finansowego robót; d) przestrzegania na budowie właściwych przepisów prawno - porządkowych oraz decyzji i zaleceń Zamawiającego; e) powołanie i prowadzenie zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego w specjalnościach wymaganych przez prawo budowlane oraz koordynacja pracy zespołu inspektorów nadzoru, f) koordynowanie przygotowania i przebiegu odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, prób i rozruchów, odbiorów częściowych robót i odbioru końcowego, g) sprawdzenie i opiniowanie protokołów odbioru częściowego oraz robót zanikających lub ulegających zakryciu; h) weryfikacja i rekomendowanie do zapłaty faktur wykonawców i dostawców z załączonymi dokumentami odbiorowymi za prace projektowe, wykonane roboty, dostawy i usługi; i) opiniowanie wszelkich rozwiązań technicznych, technologicznych proponowanych przez generalnego wykonawcę, projektanta lub inspektorów nadzoru w trakcie realizacji budowy, wymagających decyzji Zamawiającego; j) codziennej obecności potwierdzonej wpisem na liście obecności (na początku i na końcu każdego dnia pracy) w czasie wykonywania prac - wykonawca przekaże listę osób upoważnionych do dokonywania wpisów w liście obecności. 9) Organizowanie i koordynowanie czynności odbiorów częściowych i odbioru końcowego poprzez: a) stwierdzenie gotowości do odbioru; b) poinformowanie o powyższym wykonawcy, właściwych inspektorów nadzoru oraz Zamawiającego; c) wyznaczenie terminu odbioru i jego przeprowadzenie; d) przekazanie Zamawiającego protokołów odbioru; e) przygotowanie organizacyjne pracy komisji odbioru końcowego robót budowlanych oraz nadzór nad skompletowaniem i przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej; f) zapewnienie warunków formalnych i faktycznych dla przeprowadzenia procedury uzyskania przez Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego. g) skompletowanie całej dokumentacji budowy i przekazanie jej zamawiającemu w formie segregatorowej. 10) Podejmowanie niezbędnych czynności gwarantujących stosowanie opracowanych procedur oraz monitorowanie działań wykonawców w zakresie zapewnienia najwyższej jakości wykonanych robót i świadczonych usług.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 715200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9.1 Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości : 600,00 PLN (słownie: sześćset złotych 00/100). 9.2 Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 uPzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 9.3 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy przelać na konto Zamawiającego: BS Żołynia nr 69 9175 0000 2001 0001 6463 0010 9.4 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wpłynięcia wadium uznaje się termin jego wniesienia. Przez wniesienie rozumie się uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający przelew (wniesienie) środków na rachunek Zamawiającego. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno fizycznie znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pod rygorem wykluczenia Wykonawcy (art. 24 ust. 2 pkt 2 uPzp). 9.5 W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu należy złożyć w osobnej kopercie opisanej Wadium - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa targowiska w Żołyni. 9.6 Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania: ­ odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej w niniejszej SIWZ, ­ musi odpowiadać co do terminu ważności terminowi związania ofertą określonemu w niniejszej SIWZ, ­ zawierać w swej treści okoliczności (zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 uPzp) w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium zamawiającemu, wraz z klauzulą mówiącą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie zamawiającego bez protestu gwaranta (poręczyciela), 9.7 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na zasadach określonych w art. 46 uPzp. 9.8 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. - jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 uPzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że nie wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 9.9. Wykonawca lub podmiot wystawiający gwarancję bankową/ubezpieczeniową nie może uzależnić dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności (np.: przesłania wezwania za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek ), jak również od przedłożenia dodatkowej dokumentacji, dodatkowych oświadczeń złożonych przez wykonawcę lub inny podmiot pod rygorem wykluczenia Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zolynia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach