Przetargi.pl
Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie działań w ramach projektu Podnieś głowę - potrafisz współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w zakresie: 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych i życiowych 3. Doradztwa zawodowego 4. Doradztwa prawnego 5.Programu Aktywności Lokalnej - trening kompetencji społecznych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 86-200 Chełmno, ul.Gen.J.Hallera 11
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 686 18 50 , fax. 56 686 18 50
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul.Gen.J.Hallera 11 11
  86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 686 18 50, fax. 56 686 18 50
  REGON: 87000068000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.chelmno.pl, www.mopschelmno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie działań w ramach projektu Podnieś głowę - potrafisz współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w zakresie: 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych i życiowych 3. Doradztwa zawodowego 4. Doradztwa prawnego 5.Programu Aktywności Lokalnej - trening kompetencji społecznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Kursy zawodowe: Kursy zawodowe teoretyczne i praktyczne w instytucjach i zakładach odpowiadających specyfice danego kursu dla 64 beneficjentów (podopieczni MOPS), 1 godzina dydaktyczna = 45 minut a) sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem - 23 osoby (80 godz. dla każdej osoby w tym 35 godz. zajęć teoretycznych i 45 godz. zajęć praktycznych) (IX, X,XI/2013r.) b) opiekun osób starszych - 9 osób (120 godz. dla każdej osoby w tym 40 godz. zajęć teoretycznych i 80 godz. zajęć praktycznych ) (IX, X,XI 2013r.) c)obsługa wózków jezdniowych i wymiany butli gazowej - 13 osób (67 godz. dla każdej osoby w tym 47 godz. zajęć teoretycznych i 20 godz. zajęć praktycznych) (IX, X, XI/2013r.) d) stylizacja paznokci i przedłużanie paznokci metodą akrylową z elementami wizażu- 4 osoby (80 godz. w tym 25 godz. zajęć teoretycznych i 55 godz. zajęć praktycznych) (IX,X,XI/2013r.) e) opiekunka dziecięca - 2 osoby (120 godz. w tym 40 godz. zajęć teoretycznych i 80 godz. zajęć praktycznych) (IX, X, XI/2013r.) f) konserwator terenów zielonych - 4 osoby (60 godz. w tym 20 godz. zajęć teoretycznych i 40 godz. zajęć praktycznych ) (VIII/2013r.) g) pomoc kuchenna - 5 osób ( 80 godz. w tym 25 godz. zajęć teoretycznych i 55 godz. zajęć praktycznych ) (IX, X, XI /2013) h) bukieciarstwo I stopnia 4 osoby (60 godz. w tym 20 godz. zajęć teoretycznych i 40 godzin zajęć praktycznych) ( IX, X, XI /2013) Wykonanie badań lekarskich dla 64 beneficjentów w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do odbycia danego kursu zawodowego i dodatkowych badań specjalistycznych, jeśli takie będą wymagane. Okres trwania kursów: sierpień, wrzesień, październik, listopad 2013 r. Kursy zawodowe winny odbywać się od poniedziałku do piątku (w dni robocze). Kursy winny odbywać się w czasie między godziną 8:00 a 16:00. Kursy winny odbywać się w Chełmnie lub w innej miejscowości oddalonej od Chełmna nie dalej niż 45 km Dowiezienie (w sytuacji kiedy ze względów technicznych realizacja kursu na miejscu nie będzie możliwa) przez wykonawcę uczestników z ich miejsca zamieszkania do miejsca odbywania kursów i odwiezienie z powrotem do ich miejsca zamieszkania po zakończeniu szkoleń. Wykonawca w czasie warsztatów i kursów zapewnienia: przerwy kawowe (dwie przerwy kawowe, podczas których serwowane będą minimum kawa, herbata, zimne napoje 0,5 litra na jednego uczestnika (sok, woda) oraz poczęstunek w postaci ciepłego dania obiadowego (ziemniaki/ frytki, surówka, mięso). 2. Trening kompetencji społecznych i życiowych Trening kompetencji społecznych i życiowych dla 64 beneficjentów , podział na 3 grupy. Ilość godzin dydaktycznych dla każdej grupy - 25 godz (1 godz. dydaktyczna - 45 minut) Zajęcia winny odbywać się w od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8.00-16.00. Okres odbywania zajęć: maj, czerwiec, 2013 r. Zajęcia winny być prowadzone przez specjalistów. Wymagany minimalny zakres tematyczny zajęć: trening asertywności, trening umiejętności społecznych, sposoby radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami, zasady konstruowania celów życiowych komunikacja interpersonalna. Warsztaty winny odbywać się na terenie miasta Chełmna. Wykonawca zapewnienia: przerwy kawowe (dwie przerwy kawowe, podczas których serwowane będą minimum kawa, herbata, zimne napoje 0,5 litra na jednego uczestnika (sok, woda) oraz poczęstunek w postaci ciepłego dania obiadowego (ziemniaki/ frytki, surówka, mięso). 3. Doradztwo zawodowe w formie grupowej Doradztwo zawodowe dla 64 beneficjentów, podział na 3 grupy. Zajęcia winny odbywać się w od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8.00-16.00. Okres odbywania zajęć: maj, czerwiec 2013 r. Ilość godzin dydaktycznych dla każdej z grup - 30 godz. (1 godz. dydaktyczna = 45minut) Zajęcia winny być prowadzone przez specjalistów. Wymagany minimalny zakres tematyczny zajęć: charakterystyka rynku pracy, poszukiwanie ofert pracy, metody aktywnego poszukiwania pracy, przygotowanie materiałów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny), określenie kierunków poszukiwania pracy lub zmiana, podniesienie kwalifikacji zawodowych zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami uczestnika. rozmowa kwalifikacyjna. Warsztaty winny odbywać się na terenie miasta Chełmna. Wykonawca zapewnienia: przerwy kawowe (dwie przerwy kawowe, podczas których serwowane będą minimum kawa, herbata, zimne napoje 0,5 litra na jednego uczestnika (sok, woda) oraz poczęstunek w postaci ciepłego dania obiadowego (ziemniaki/ frytki, surówka, mięso). 4. Doradztwo prawne w formie grupowej Zajęcia dla 64 beneficjentów, podział beneficjentów na 3 grupy Warsztaty winny odbywać się w od poniedziałku do piątku (dni robocze), w godz.8.00-16.00. Okres odbywania zajęć: maj, czerwiec 2013r. Ilość godzin dydaktycznych dla każdej z grup - 35 godz. (1 godz. dydaktyczna = 45minut) Warsztaty winny być prowadzone przez specjalistów. Wymagany minimalny zakres tematyczny zajęć: prawo rodzinno -opiekuńcze, prawo cywilne, prawo działalności gospodarczej i zakładanie spółdzielni socjalnych, Zajęcia praktyczne- w formie jednego warsztatu (4 godziny warsztatu) winny odbywać się na terenie spółdzielni socjalnej w woj. kujawsko - pomorskim. Wykonawca zapewnienia: przerwy kawowe (dwie przerwy kawowe, podczas których serwowane będą minimum kawa, herbata, zimne napoje 0,5 litra na jednego uczestnika (sok, woda) oraz poczęstunek w postaci ciepłego dania obiadowego (ziemniaki/ frytki, surówka, mięso). 5. Program Aktywności Lokalnej Zajęcia z 8 beneficjentami i ich otoczeniem - rodzina, dzieci.(łącznie 34 osoby) Forma zajęć wyjazdowa jeden raz w m-cu lipcu i jeden raz w sierpniu 2013 r. (wyjazdy dwudniowe, z jednym noclegiem i pełnym wyżywieniem, barkiem kawowym). Asystent rodziny dla 2 rodzin spośród w/w grupy, dla każdej rodziny po 10 godzin w miesiącu, od maja do listopada. Wymagania i zakres pracy z rodziną dla asystenta muszą być zgodne z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczęj. Zapewnienie dowozu wszystkich uczestników na miejsce odbywania się zajęć oraz powrotu do miejsca zamieszkania. Wymagany minimalny zakres programowy Szkoły Rodzica zajęć: trening kompetencji i umiejętności społecznych i życiowych w ilości 15 h:(pokonanie swoich lęków i obaw ograniczających uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym, autodiagnoza uczestników, rozwijanie prawidłowych relacji w rodzinie, zasady zdrowego stylu życia, dbałość o własny wizerunek; doradztwo specjalistyczne (psycholog, terapeuta zajęciowy,): podstawy pedagogiki i psychologii w kontekście opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, rozwijanie kompetencji rodzicielskich, ilości 6 h; doradztwo zawodowe w ilości 6 h; metody aktywnego poszukiwania pracy, podstawy tworzenia materiałów aplikacyjnych, warsztaty plastyczne w ilości 4 h (wspólne dla beneficjentów i otoczenia): moja rodzina, praktyczne wykorzystanie nabytych na warsztatach wiedzy i umiejętności. Zajęcia prowadzone winny być przez specjalistów. Wykonawca zapewnienia w trakcie trwania pobytu wyjazdowego pełne wyżywienie dla uczestników i otoczenia oraz podczas trwania zajęć: przerwy kawowe (dwie przerwy kawowe, podczas których serwowane będą minimum kawa, herbata, drożdżówka, zimne napoje 1 litr na jednego uczestnika wraz z otoczeniem (sok, woda). Wykonawca zapewnia materiały szkoleniowe adekwatne do treści odbywanych zajęć oraz opiekę dla dzieci podczas odbywania zajęć przez beneficjentów oraz ubezpieczenia wszystkich uczestników.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 8 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.chelmno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach