Przetargi.pl
Budowa przyłączy kanalizacyjnych, ciśnieniowych z istniejącej oczyszczalni ścieków z kompletną przepompownią i zagospodarowaniem terenu oraz z budynku ośmiorodzinnego, tylko przyłącze.

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka ogłasza przetarg

 • Adres: 88-160 Janikowo, Kołuda Wielka, ul. Parkowa 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 351-33-91 , fax. 052 351-35-41
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka
  Kołuda Wielka, ul. Parkowa 1 1
  88-160 Janikowo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 351-33-91, fax. 052 351-35-41
  REGON: 00007972800061
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka badawczo- rozwojowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa przyłączy kanalizacyjnych, ciśnieniowych z istniejącej oczyszczalni ścieków z kompletną przepompownią i zagospodarowaniem terenu oraz z budynku ośmiorodzinnego, tylko przyłącze.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie przyłączy kanalizacyjnych /ciśnieniowych/ z istniejącej oczyszczalni ścieków z kompletną przepompownią i zagospodarowaniem terenu oraz z budynku ośmiorodzinnego /tylko przyłącze/ Miejsce wykonywania robót budowlanych: Kołuda Wielka, Gmina Janikowo. Zakres robót obejmuje w szczególnoś wykonanie przyłączy kanalizacyjnych ciśnieniowych; z oczyszczalni ścieków z rur PEHD PN10 75 mm l=479mb, z zagospodarowaniem terenu przepompowni oraz pełną adaptacją istniejącej przepompowni - vide projekt, oraz wykonanie przyłącza z rur PEHD PN10 63 mm I= 188 mb z budynku 8- mio rodzinnego /bez przepompowni zapewnienie: - obsługi geodezyjnej - wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna; - organizacji ruchu na czas robót /oznakowanie itp./; Szczegółowe warunki umowy o roboty budowlane oraz zakres robót określają: umowa, oraz kosztorys nakładczy z przedmiarem robót budowlanych. Jednocześnie treść tych załączników zawiera istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składając ofertę wykonawca obowiązany będzie zabezpieczyć ofertę wadium w następującej wysokości: 10 500,00 zł Wadium może być wniesione w następujących formach w pieniądzu w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym w gwarancjach bankowych w gwarancjach ubezpieczeniowych poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Wadium w pieniądzu wnosi się przed upływem terminu składania ofert na rachunek bankowy Zamawiającego 36 2030 0045 1110 0000 0066 8660, BGŻ S.A. Oddział Inowrocław Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą Wadium złożone w formie innej niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w uPZP. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie. Wadium złożone w innej formie niż pieniężna, należy załączyć do oferty w oddzielnej kopercie z dopiskiem wadium Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem normy art. 46 ust. 4a uPZP. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.Za zgodą Wykonawcy wadium wniesione w pieniądzu może zostać zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.koludawielka.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach