Przetargi.pl
Modernizacja Promenady wokół jeziora Górznieńskiego - etap I - część 2

Gmina Górzno ogłasza przetarg

 • Adres: 87-320 Górzno, ul. Rynek 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 4989249 , fax. 056 4989249
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Górzno
  ul. Rynek 1 1
  87-320 Górzno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 4989249, fax. 056 4989249
  REGON: 87111841900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gorzno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja Promenady wokół jeziora Górznieńskiego - etap I - część 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja Promenady wokół jeziora Górznieńskiego (etap I - część 2) polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości: 10 000,00 PLN , słownie: dziesięć tysięcy złotych. Szczegółowe informacje na temat wadium zawarte zostały w rozdziale XII SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gorzno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach