Przetargi.pl
Kompleksowe wykonanie usług z zakresu utrzymania czystości na terenie Gminy Świebodzin z podziałem na 3 zadania

Gmina Świebodzin ogłasza przetarg

 • Adres: 66-200 Świebodzin, Rynkowa
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 684 750 916 , fax. 684 750 916
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świebodzin
  Rynkowa 2
  66-200 Świebodzin, woj. lubuskie
  tel. 684 750 916, fax. 684 750 916
  REGON: 97077053400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swiebodzin.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe wykonanie usług z zakresu utrzymania czystości na terenie Gminy Świebodzin z podziałem na 3 zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowe wykonanie usług z zakresu utrzymania czystości na terenie Gminy Świebodzin z podziałem na 3 zadania: 1.1. Zadanie 1: Strefa I – miasto + Wioski Zachód, obejmujące m.in. zamiatanie chodników i 0,50 m pasa jezdni, opróżnianie koszy ulicznych i koszy na psie odchody, zimowe utrzymanie chodników, sprzątanie pozimowe na mokro części pasa jezdni, dyżury, świąteczne sprzątanie przed pomnikiem, oczyszczanie słupów ogłoszeniowych, sprzątanie przystanków PKS i zatoczek, oczyszczanie kratek ściekowych oraz utrzymanie czystości ścieżek rowerowych. i/lub 1.2. Zadanie 2: Strefa II – miasto + Wioski Wschód, obejmujące m.in. zamiatanie chodników i 0,50 m pasa jezdni, opróżnianie koszy ulicznych i koszy na psie odchody, zimowe utrzymanie chodników, sprzątanie pozimowe na mokro części pasa jezdni, dyżury, oczyszczanie słupów ogłoszeniowych, sprzątanie przystanków PKS i zatoczek, oczyszczanie kratek ściekowych. i/lub 1.3. Zadanie 3: Strefa Centrum – miasto, obejmujące m.in.: zamiatanie chodników i 0,50 m pasa jezdni, opróżnianie koszy ulicznych i koszy na psie odchody, zimowe utrzymanie chodników, sprzątanie pozimowe na mokro części pasa jezdni, dyżury, świąteczne sprzątanie przed pomnikiem, oczyszczanie słupów ogłoszeniowych, oczyszczanie kratek ściekowych oraz obsługę i konserwację fontann. 2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji zostały określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ wraz z załącznikami. 3. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7-1 do SIWZ (Zadanie 1), załącznik nr 7-2 do SIWZ (Zadanie 2), załącznik nr 7-3 do SIWZ (Zadanie 3).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90600000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1) Zadanie 1: 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100). 2) Zadanie 2: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100). 3) Zadanie 3: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310). 3. Wadium zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy Pzp musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert określonym w SIWZ. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603 (PKO BP) z oznaczeniem: 1) Zadanie 1: „Wadium: Utrzymanie czystości – Zadanie 1” 2) Zadanie 2: „Wadium: Utrzymanie czystości – Zadanie 2” 3) Zadanie 3: „Wadium: Utrzymanie czystości – Zadanie 3” 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium w: - poręczeniach lub gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach, należy złożyć wraz z ofertą w oryginale. Dokument wadium powinien być dołączony do oferty w oddzielnej kopercie lub w sposób, który pozwoli na jego późniejszy zwrot Wykonawcy bez naruszania integralności całej oferty, z oznaczeniem: 1) Zadanie 1: „Wadium: Utrzymanie czystości – Zadanie 1” 2) Zadanie 2: „Wadium: Utrzymanie czystości – Zadanie 2” 3) Zadanie 3: „Wadium: Utrzymanie czystości – Zadanie 3” 8. Wniesienie wadium w formie poręczenia lub gwarancji będzie skuteczne, jeżeli oryginał dokumentu wadium zostanie złożony wraz z ofertą (w oddzielnej kopercie lub w sposób, który pozwoli na jego późniejszy zwrot Wykonawcy bez naruszania integralności całej oferty) przed upływem terminu składania ofert. 9. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem, obejmować czas związania Wykonawcy ofertą i winny zawierać, w szczególności następujące elementy: a) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, c) kwotę gwarancji lub poręczenia, d) termin ważności gwarancji lub poręczenia, e) zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego oraz zawierać informacje dotyczące zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 10. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1-1 do SIWZ (Zadanie 1), załącznik nr 1-2 do SIWZ (Zadanie 2), załącznik nr 1-3 do SIWZ (Zadanie 3). 2) Oświadczenie sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, o którym mowa w pkt 1 ROZDZIAŁU XI. SIWZ. 3) Pisemne zobowiązanie sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, o którym mowa pkt 2.1 ROZDZIAŁU XII. SIWZ. 4) Dokument wadium w przypadku wniesienia w formie, o której mowa w pkt 7 ROZDZIAŁU XVI. SIWZ. 5) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach