Przetargi.pl
Dostawa leków dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciborzu ogłasza przetarg

 • Adres: 66-213 Skąpe, Cibórz
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3419335 w. 265 , fax. 683 419 494
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciborzu
  Cibórz 5
  66-213 Skąpe, woj. lubuskie
  tel. 068 3419335 w. 265, fax. 683 419 494
  REGON: 29279300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ciborz.bip.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa leków dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 1 Płyny infuzyjne 1. Glucosum Glucosum 5% Fresenius Kabi Pac roz.500 ml fl. 560 2. Natrium chloratum Natrium chloratum 0,9% Fresenius Kabi Pac roz.100 ml fl. 550 3. Natrium chloratum Natrium chloratum 0,9% Fresenius Kabi Pac roz. 250 ml fl. 260 4. Natrium chloratum Natrium chloratum 0,9% Fresenius Kabi Pac roz. 500 ml fl. 3140 5. Optylite roz.500 ml fl. 2840 Zadanie 2 Iomeron 1 Iomeron Iomeprol roz. 350mg/1ml fl.50ml op. 120
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia obrotu hurtowego produktami leczniczymi wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach