Przetargi.pl
„Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Brody” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Gmina Brody ogłasza przetarg

 • Adres: 68-343 Brody, Rynek
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 3712155 w. 38 , fax. 683 712 015
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brody
  Rynek 2
  68-343 Brody, woj. lubuskie
  tel. 68 3712155 w. 38, fax. 683 712 015
  REGON: 97077057000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.brody.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Brody” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: a/ wykonanie na w/w zadanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej oraz robót budowalnych w systemie zaprojektuj i wybuduj zgodnie z PFU oraz zaleceniami inwestora. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wymaganymi przepisami w tym prawa budowlanego (zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186z późn. zm.). b/ budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zasieki na działce nr 137/9
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: 20 000,00 PLN – (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o podwykonawcach ( zał nr 1a). Wykaz osób do punktacji (zał. nr 1b). W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Potwierdzenie wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach