Przetargi.pl
Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach oraz utrzymanie czystości wokół budynków Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-551 Szczecin, pl. Żołnierza Polskiego 16
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
  pl. Żołnierza Polskiego 16
  70-551 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 320492774
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szczecin-pz.sr.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach oraz utrzymanie czystości wokół budynków Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach oraz utrzymanie czystości wokół budynków Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do niniejszej SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90900000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.4) Zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca oświadczy, że:a) wykonał należycie lub aktualnie wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - minimum jedno zamówienia - realizowane w ramach jednej umowy - polegające na sprzątaniu pomieszczeń w obiekcie/obiektach biurowych o powierzchni minimum 6000 m2.W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.b) dysponuje minimum 12 pracownikami, którzy będą brali udział przy wykonywaniu zamówienia i zostaną przeszkoleni w zakresie:- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r. poz. 922),- przepisów dotyczących odpowiedzialności karnej za naruszenie tajemnicy państwowej i służbowej, oraz którzy złożą przed podpisaniem umowy oświadczenia o znajomości powyższych przepisów (dotyczy również podwykonawców wykonujących zadania dla Wykonawcy).W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.c) dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia tj. niezbędnym sprzętem, środkami chemicznymi warunkującymi utrzymanie należytej czystości w obiektach objętych przedmiotem zamówienia.W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-01

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach