Przetargi.pl
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA SZALETÓW PUBLICZNYCH PRZY BRAMIE GŁÓWNEJ CMENTARZA CENTRALNEGO I PRZY KAPLICY GŁÓWNEJ CMENTARA CENTRALNEGO, PRZY UL. MIODOWEJ I PRZY UL. TURKUSOWEJ W SZCZECINIE (w podziale na części)

Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 484 82 94 , fax. 91 484 80 55
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Komunalnych
  ul. Ku Słońcu
  71-080 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 484 82 94, fax. 91 484 80 55
  REGON: 36300958600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zuk.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  KOMPLEKSOWA OBSŁUGA SZALETÓW PUBLICZNYCH PRZY BRAMIE GŁÓWNEJ CMENTARZA CENTRALNEGO I PRZY KAPLICY GŁÓWNEJ CMENTARA CENTRALNEGO, PRZY UL. MIODOWEJ I PRZY UL. TURKUSOWEJ W SZCZECINIE (w podziale na części)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa szaletów publicznych przy Bramie Głównej Cmentarza Centralnego i Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego, przy ul. Miodowej i przy ul. Turkusowej w Szczecinie - w podziale na części, tj.: 1) część I: Kompleksowa obsługa szaletu publicznego przy Bramie Głównej Cmentarza Centralnego i Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie 2) część II: Kompleksowa obsługa szaletu publicznego przy ul. Miodowej w Szczecinie 3) część III: Kompleksowa obsługa szaletu publicznego przy ul. Turkusowej w Szczecinie CPV: 90900000-6 Usługi w zakresie sprzątania i odkażania 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) część I: - dot. szaletu publicznego przy Bramie Głównej Cmentarza Centralnego: a) zapewnienie obsługi osobowej w godzinach otwarcia, tj.: A. od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r., poniedziałek – niedzieli, w godz. 8.00 – 16.00, B. od 01.04.2021 r. do 11.11.2021 r., poniedziałek – niedziela, w godz. 8.00 – 18.00 (w dniu 01.11.2021 r. – w godz. 8.00 – 20.00), C. od 12.11.2021 r. do 31.12.2021 r., poniedziałek – niedzieli, w godz. 8.00 – 16.00; Wykonawca zobowiązany będzie otwierać i zamykać szalet punktualnie o wyznaczonej godzinie odpowiednio otwarcia i zamknięcia. Przed otwarciem szaletu Wykonawca zobowiązany będzie: - zmyć ściany, posadzki, drzwi, sedesy gorącą wodą z dodatkiem proszków i płynów myjących, - wywietrzyć pomieszczenia szaletu, - powycierać kurze z luster, parapetów, rur, kaloryferów oraz wszelkiego rodzaju wyposażenia ruchomego. b) utrzymanie szaletu publicznego wraz z wyposażeniem w należytym stanie sanitarnym i estetycznym, zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, przepisami p.poż. oraz bieżącej dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń sanitarnych płynem typu Ace i Domestos; W trakcie obsługi szaletu Wykonawca zobowiązany będzie - na danej zmianie – co najmniej 2–krotnie (w razie potrzeby czynności należy wykonywać częściej) zmyć gorącą wodą z dodatkiem proszków ew. płynów myjących muszle klozetowe, pisuary, umywalki oraz posadzki. Po zmyciu posadzek, należy je przetrzeć środkiem dezynfekującym. Wszystkie pomieszczenia oraz wyposażenie szaletu (szafy, szafki, stoły, krzesła, kosze na odpadki, lustra, itp.) oraz okna i drzwi należy utrzymać na bieżąco w czystości. c) utrzymanie urządzeń sanitarnych w stałej sprawności, w tym wykonywanie drobnych czynności konserwatorskich, tj. m. in. wymiana wężyków, uszczelek, przepalonych żarówek, baterii umywalkowych, desek sedesowych, itp., d) udrażnianie przewodów kanalizacyjnych we własnym zakresie wewnątrz pomieszczeń szaletu, e) utrzymanie na bieżąco w czystości i porządku terenu bezpośrednio przyległego do szaletu publicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie tj. m.in. zamiatanie, odśnieżanie, posypywanie piaskiem, ustawienie pojemnika na odpady, itp. - dot. szaletu publicznego przy Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego: f) sprzątanie co najmniej 2 razy dziennie – do godz. 14.00, w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym, (w razie potrzeby częściej) i uzupełnianie papieru toaletowego i ręczników. 2) część II: a) zapewnienie obsługi osobowej w godzinach otwarcia, tj.: A. od 01.01.2021 r. do 28.02.2021 r., poniedziałek – niedziela, w godz. 8.00 – 15.00, B. od 01.03.2021 r. do 30.04.2021 r., poniedziałek – niedziela, w godz. 9.00 – 17.00, C. od 01.05.2021 r. do 31.08.2021 r., poniedziałek – niedziela, w godz. 9.00 – 20.00, D. od 01.09.2021 r. do 31.10.2021 r., poniedziałek – niedziela, w godz. 8.00 – 17.00, E. od 01.11.2021 r. do 31.12.2021 r., poniedziałek – niedziela, w godz. 8.00 – 16.00; Wykonawca zobowiązany będzie otworzyć szalet punktualnie o określonej godzinie i zakończyć jego eksploatację również o wyznaczonej godzinie odpowiednio otwarcia i zamknięcia. Przed otwarciem szaletu Wykonawca będzie zobowiązany: - zmyć ściany, posadzki, drzwi, sedesy gorącą wodą z dodatkiem proszków i płynów myjących, - wywietrzyć pomieszczenia szaletu, - powycierać kurze z luster, parapetów, rur, kaloryferów oraz wszelkiego rodzaju wyposażenia ruchomego. b) utrzymanie szaletu publicznego wraz z wyposażeniem w należytym stanie sanitarnym i estetycznym, zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, przepisami p.poż. oraz bieżącej dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń sanitarnych płynem typu Ace i Domestos; W trakcie obsługi szaletu Wykonawca zobowiązany będzie - na danej zmianie – co najmniej 2–krotnie (w razie potrzeby czynności należy wykonywać częściej) zmyć gorącą wodą z dodatkiem proszków ew. płynów myjących muszle klozetowe, pisuary, umywalki oraz posadzki. Po zmyciu posadzek, należy je przetrzeć środkiem dezynfekującym. Wszystkie pomieszczenia oraz wyposażenie szaletu (szafy, szafki, stoły, krzesła, kosze na odpadki, lustra, itp.) oraz okna i drzwi należy utrzymać na bieżąco w czystości. c) wyposażenie szaletu publicznego w papier toaletowy, ręczniki jednorazowego użytku, mydło, środki czystości i dezynfekująco – odkażające typu ACE i DOMESTOS, itp., d) utrzymanie urządzeń sanitarnych w stałej sprawności, w tym wykonywanie drobnych czynności konserwatorskich, tj. m. in. wymiana wężyków, uszczelek, przepalonych żarówek, wymiana baterii umywalkowych, desek sedesowych, itp., e) udrażnianie przewodów kanalizacyjnych we własnym zakresie wewnątrz pomieszczeń szaletu, f) utrzymanie na bieżąco w czystości i porządku terenu bezpośrednio przyległego do szaletu publicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie tj. m.in. zamiatanie, odśnieżanie, posypywanie piaskiem, ustawienie pojemnika na odpady, itp. 3) część III: a) utrzymanie w czystości automatycznej toalety zamontowanej na pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej w Szczecinie – od poniedziałku do niedzieli – we wszystkie dni miesiąca poprzez czyszczenie toalety (zgodnie z załączoną instrukcją mycia toalety): - od poniedziałku do soboty – dwa razy dziennie, tj. rano i po południu (w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym), - w niedzielę – raz dziennie (w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym), - w razie potrzeby – na zgłoszenie od Zamawiającego (Wykonawca zapewni gotowość do interwencyjnego sprzątania. 3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z najwyższą starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu usługi, na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości prac, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a także z SIWZ i z ofertą, które będą stanowiły integralną część umowy. 4. Zmiana umowy: 1) zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie i pod rygorami art. 144 ustawy, 2) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, powodującej zwiększenie lub zmniejszenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy; zasady wprowadzania zmian: a) Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa wyżej, może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbędnymi do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności: - szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę, - przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń - takimi jak np. umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń, b) Zamawiający najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa wyżej, może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w przypadku wydania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w wyżej. Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów, przy czym przed przekazaniem ww. wniosku, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa wyżej , mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. 3) Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, 4) Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy, poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmiany w formie pisemnej, które powinny zawierać: a) opis zmiany i jej charakter, b) uzasadnienie zmiany, c) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, d) czas wykonania oraz wpływ zmiany na termin realizacji umowy. 5) Wprowadzenie zmiany do umowy będzie możliwe po potwierdzeniu okoliczności – zawartych w propozycji, o której mowa powyżej, przez drugą Stronę i zawarcie stosownego aneksu do umowy. 5. Zatrudnienie: 1) zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące czynności fizyczne w zakresie realizacji zamówienia; 2) Zatrudnienie, o którym mowa w ppkt 1 powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia; 3) na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (np. kopie umów o pracę) osób, o których mowa w ppkt 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90900000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2) oświadczenie - w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w pkt 1, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3) pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w rozdziale I pkt 4 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej w Rozdział III pkt 1 SIWZ; Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 4) oświadczenie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach