Przetargi.pl
Sprzątanie terenów zewnętrznych oraz pielęgnacja terenów zielonych oraz sprzątanie osłon śmietnikowych lub miejsc gromadzenia odpadów.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 75724 Koszalin, ul. Komunalna
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 484 444 , fax. 943 484 434
 • Data zamieszczenia: 2019-01-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  ul. Komunalna 5
  75724 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 484 444, fax. 943 484 434
  REGON: 33025398400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkkoszalin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzątanie terenów zewnętrznych oraz pielęgnacja terenów zielonych oraz sprzątanie osłon śmietnikowych lub miejsc gromadzenia odpadów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Stała pielęgnacja terenów zielonych polegająca na: 1) Wykaz adresowy wraz z powierzchnią terenów zielonych stanowi załącznik nr 4a. Uwaga; a) Wszystkie wymienione w załączniku powierzchnie odnoszą się do poziomu. b) W cenie jednostkowej za 1 m2 powierzchni poziomej należy uwzględnić; wszystkie powierzchnie pionowe występujące przy wykonywaniu prac związanych z przycinaniem żywopłotów i krzewów. 2) Przycinanie pielęgnacyjne oraz odmładzanie żywopłotów i krzewów, usuwaniu odrostów drzew i samosiejek – trzy razy w ciągu trwania Umowy, 3) Gromadzenie gałęzi po wykonanej przycince żywopłotów, krzewów, odrostów i samosiejek oraz innych odpadów zielonych oraz ich wywozie – wywóz w terminie maksymalnie 3 dni po ich zgromadzeniu. 4) Grabienie trawników z liści i innych nieczystości – raz w tygodniu, 5) Gromadzenie zgrabionych liści oraz ich wywozie – wywóz w terminie maksymalnie 3 dni po ich zgromadzeniu; 6) Koszty wywozu; gałęzi po wykonanej pielęgnacji żywopłotów, krzewów, wycince samosiejek i odrostów drzew, liści i innych nieczystości ponosi i organizuje Wykonawca; 7) Wywóz odpadów zielonych po ich zgromadzeniu na PSZOK w Koszalinie ulicy Gnieźnieńska 6 2.2. Sprzątanie na terenach zewnętrznych; 1) Wykaz adresowy wraz z powierzchnią terenów zewnętrznych stanowi załącznik nr 4b. 2) Zbieranie z powierzchni chodników zabrudzeń powstałych z bieżącego ich użytkowania - pięć razy w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku, w sposób zapewniający terenom wizualny efekt czystej nawierzchni; 3) Zamiatanie powierzchni chodników – raz w tygodniu, w sposób zapewniający terenom wizualny efekt czystej nawierzchni; 4) Systematyczne usuwanie zabrudzeń powstałych z bieżącego użytkowania z pozostałych powierzchni, w tym: bram, podwórek, placów zabaw oraz trawników, żywopłotów krzewów i rabat – raz w tygodniu, w sposób zapewniający terenom wizualny efekt czystej nawierzchni; 5) Zamiatanie pozostałych powierzchni, w tym: bram, podwórek i placów zabaw – dwa razy w miesiącu, w sposób zapewniający terenom wizualny efekt czystej nawierzchni; 6) Oczyszczanie kratek na studzienkach usytuowanych w ciągach pieszych, wpustów podwórzowych wód opadowych, utrzymanie drożności rynsztoków na terenach zewnętrznych – raz na kwartał ; 7) Usuwanie nieczystości ze studzienek przyokiennych - raz na kwartał ; 8) Grabienie trawników z liści i innych nieczystości – na bieżąco, w częstotliwości zapewniającej stałą estetykę terenów, 9) Gromadzenie zgrabionych liści oraz ich wywozie – wywóz w terminie maksymalnie 3 dni po ich zgromadzeniu; 10) Koszty wywozu liści i innych nieczystości ponosi i organizuje Wykonawca. Wywóz odpadów zielonych po ich zgromadzeniu na PSZOK w Koszalinie ulicy Gnieźnieńska 6 11) Opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych na terenach – jeden raz w tygodniu, 2.3. Sprzątanie osłon śmietnikowych lub miejsc gromadzenia odpadów. 1) Wykaz adresowy osłon śmietnikowych lub miejsc gromadzenia odpadów – stanowi załączniki nr 4c. 2) Codzienne sprzątanie osłon śmietnikowych lub miejsc gromadzenia odpadów; oraz terenów przyległych - poprzez usuwanie zalegających nieczystości - pięć razy w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku, aby osłonom i miejscom zapewnić wizualny efekt czystej nawierzchni; 3) Sprzątanie osłon śmietnikowych lub miejsc gromadzenia odpadów; oraz terenów przyległych lub miejsca gromadzenia odpadów polega na zamiataniu i umieszczaniu odpadów w pojemnikach, na odpady komunalne oraz pojemnikach na odpady segregowane. 4) Codzienne sprzątanie obejmuje utrzymanie porządku i czystości w tym; a) bezpośrednio przy pojemnikach na odpady zmieszane wewnątrz osłony lub w miejscu gromadzenia odpadów. b) W wokół osłon śmietnikowych lub miejsca gromadzenia odpadów, c) w promieniu 1,5 m. d) W wokół pojemników na selektywne odpady, w promieniu 1,5 m e) W miejscach gromadzenia odpadów gabarytowych tj. zbieranie innych nieczystości i drobnych odpadów komunalnych i umieszczanie w pojemnikach. f) Zalegające liście należy umieścić w workach i ustawić przy miejscu gromadzenia odpadów gabarytowych. 5) Zgłaszanie Zamawiającemu o konieczności wywozu; odpadów zielonych oraz gruzu zlokalizowanych w miejscu gromadzenia odpadów – w dniu zbierania odpadów wielkogabarytowych. 6) Raz w roku w miesiącu maju wykonać; a) Dezynfekcja osłon śmietnikowych. b) Białkowanie farbą emulsyjną na wysokość 1,3 m miejsca gromadzenia odpadów (osłony śmietnikowej). 7) W okresie zimowym; usuwanie skutków zimy, polegające na; a) Usługa realizowana jest we wszystkie dni tygodnia w przypadku wystąpienia warunków zimowych. b) Jeżeli zaistnieje konieczność spowodowana warunkami atmosferycznymi w/w czynności należy wykonywać na bieżąco w ciągu całego dnia, aż do osiągnięcia „drugiego standardu zimowego odśnieżania”. c) Standardy zimowego odśnieżania – stanowi załączniki nr 4d. d) Usuwanie skutków zimy, polegające na; Ręcznym odśnieżaniu i likwidacji śliskości na dojściach - maksymalnie na odcinku do 3mb do osłony śmietnikowej lub miejsc gromadzenia odpadów. Posypywanie ciągów pieszych i jezdnych piaskiem lub innymi środkami uszorstniającymi lub w uzasadnionych przypadkach chlorkiem sodu, magnezu lub wapnia za pomocą posypywarki lub ręcznie. Pryzmowanie odgarniętego śniegu winno się odbywać w sposób umożliwiający swobodne korzystanie z chodników, dojść do miejsca gromadzenia odpadów. Utrzymywanie drożności odpływu wody topniejącego śniegu i lodu z chodników.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90900000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 500,00 zł. 9.2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, b) gwarancjach bankowych, c) gwarancjach ubezpieczeniowych, d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 9.3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto: Santander Bank S.A. nr 79 1500 1096 1214 7000 0049 0000 9.4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego przy czym musi to nastąpić do terminu składania ofert. Kopię dowodu dokonania przelewu należy dołączyć do oferty. 9.5. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna odpowiednie dokumenty należy złożyć w złożyć w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie, a kserokopię dołączyć do oferty. 9.6. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9.7. Dowód wniesienia wadium zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej, należy złożyć wraz z ofertą. Uwaga! Zgodnie z przepisami PZP, w świetle art. 46 ust. 4a Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Ponieważ jest to nowa okoliczność skutkująca zatrzymaniem wadium przez Zamawiającego – gwarant, udzielający wykonawcy gwarancji jest zobowiązany taką okoliczność w wystawianym przez siebie dokumencie przewidzieć.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. ) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. ) W przypadku, gdy wykonawce reprezentuje pełnomocnik Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy określające jego zakres winno być również złożone wraz z ofertą i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale, w przypadku kserokopii pełnomocnictwo musi być poświadczone notarialnie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach