Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości pomieszczeń wewnętrznych, terenów zewnętrznych utwardzonych i zielonych w kompleksach wojskowych znajdujących się w rejonie odpowiedzialności 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie (3 zadania)

17 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 75-901 Koszalin, 4 Marca
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 45 68 15, 261 45 61 95 , fax. 261 45 62 44
 • Data zamieszczenia: 2018-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  4 Marca 3
  75-901 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261 45 68 15, 261 45 61 95, fax. 261 45 62 44
  REGON: 33120312800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.17wog.wp.mil.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości pomieszczeń wewnętrznych, terenów zewnętrznych utwardzonych i zielonych w kompleksach wojskowych znajdujących się w rejonie odpowiedzialności 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie (3 zadania)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości pomieszczeń wewnętrznych, terenów zewnętrznych utwardzonych i zielonych w kompleksach wojskowych znajdujących się w rejonie odpowiedzialności 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie, zgodnie z treścią SIWZ, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Usługi – załącznik nr 1 do SIWZ Zestawieniem powierzchni wewnętrznych, powierzchni utwardzonych – załącznik nr 8 do SIWZ, Projektem umowy – załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność wykonanej usługi z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 3. Wykonawca zabezpiecza wywóz suszu, zebranych liści, skoszonej trawy i innych roślin oraz zakup piasku jak również zakup wszystkich materiałów związanych z technologią sprzątania (płyny do mycia i konserwacji, pasty, worki na śmieci, sprzęt gospodarczy, uzupełnianie papieru toaletowego, mydła, ręczników, odświeżaczy powietrza w toaletach, środki ochrony osobistej, itp.). 4. Informacja o miejscu realizacji zamówienia: Miejscem wykonywania przedmiotu zamówienia będą kompleksy koszarowe obsługiwane przez Grupy Zabezpieczenia w Koszalinie, Kołobrzegu i Darłowie (załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz adresów i numerów telefonów kontaktowych). 5. Na zamówienie zostanie podpisana umowa. Projekt umowy stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 7 SIWZ. 6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r.,poz.1502 z póż.zm.) osób wykonujących w szczególności czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia tj. wykonania usługi utrzymania czystości pomieszczeń wewnętrznych, terenów zewnętrznych utwardzonych i zielonych w kompleksach wojskowych znajdujących się w rejonie odpowiedzialności 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie (szczegółowy zakres w załączniku nr 9 do SIWZ). 7. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w załączniku nr 7 do SIWZ – Projekt umowy. 8. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wskazania powierzonego zakresu zamówienia oraz firm podwykonawców w załączniku nr 2 do SIWZ Formularz oferty. 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom – art. 36a ust. 1 ustawy Pzp. 2) Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę. 3) W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy/ podwykonawcom Wykonawca zobowiązany jest w Formularzu oferty wskazać nazwę podwykonawcy/ podwykonawców oraz zakres czynności jakie będą oni wykonywać. 4) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia części zamówienia. 5) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 6) W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom Zamawiający uzna, że całość zamówienia Wykonawca wykona samodzielnie. 9. Przy realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca powinien dysponować minimum jedną osobą (dla każdej części), która będzie pełniła nadzór nad realizacją zamówienia (doświadczenie osoby pełniącej nadzór nad realizacja zamówienia stanowi kryterium oceny ofert). Wykonawca winien wskazać w Formularzu oferty osobę z imienia i nazwiska, która będzie pełniła nadzór nad realizacją zamówienia (dla każdego zadania oddzielnie), nie wskazanie osoby będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90900000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w/w zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 uPzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 2. wypełniony formularz oferty- załącznik nr 2 do SIWZ, 3. w przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje(ą) osoba (y) inna (e) niż upoważniona(e) do reprezentowania Wykonawcy, do oferty należy załączyć dokument lub dokumenty, z którego(ych) będzie wynikać zakres umocowania, 4. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach