Przetargi.pl
Budowa sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej

Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 72-010 Police, Tanowska 8
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A.
  Tanowska 8
  72-010 Police, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 810048586
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trans-net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej 2. Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną. 3. Wykonawca powinien posiadać wymagane uprawnienia do wykonywania robót w danym zakresie.4. W przypadku zamówień wykonawczych, które wymagają Kierownika budowy Wykonawca zapewni kierownika na własny koszt.5. Gwarancja: 60 miesięcy6. Robocizna i sprzęt są po stronie Wykonawcy, materiały po stronie Zamawiającego7. Zagęszczenie wykopu wraz z badaniem nośności i zagęszczenia gruntu zgodnie z załączoną Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót dla poszczególnych warstw konstrukcyjnych.8. Wykonawca, jako wytwórca odpadów, postępuje w sposób zgodny z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w szczególności zgodny z art. 17 ustawy - własnym kosztem i staraniem;9. W zakres przedmiotu robót wchodzą również wszelkie inne prace i czynności niezbędne dla pełnego, kompleksowego zrealizowania zadania (pozostałe obowiązki Podwykonawcy): 10. Przedmiar ma charakter jedynie pomocniczy i ułatwiający wykonawcy przygotowanie oferty.11. Materiały do wykonania niniejszych robót leży po stronie Zamawiającego (tj. rury, studnie, wpusty, materiał na podsypkę itp.)12. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia własnymi siłami przy użyciu własnego sprzętu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232130-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy 00/100 złotych) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.2. Wadium może być wnoszone:1) w pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego: Bank PEKAO S.A. I O/Policenr 69 1240 3943 1111 0000 4131 13102) gwarancjach bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych,4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć nazwę zadania, a także wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku, gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.- wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji deszczowej o średnicy min. 200mm i długości min. 800mb
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-10

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach