Przetargi.pl
Budowa ul. F. Chopina i ul. E. Orzeszkowej

GMINA BARLINEK ogłasza przetarg

 • Adres: 74-320 Barlinek, ul. Niepodległości 20
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 957465577
 • Data zamieszczenia: 2023-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA BARLINEK
  ul. Niepodległości 20
  74-320 Barlinek, woj. zachodniopomorskie
  tel. 957465577
  REGON: 210967047
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.barlinek.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ul. F. Chopina i ul. E. Orzeszkowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ul. F. Chopina na odcinku od ronda na skrzyżowaniu z ul. Moniuszki w kierunku ul. Kombatantów zlokalizowanego na działkach o nr ewid. gruntu 552/2, 552/1, 292/20, 279/4, 248/8, 269/8, 248/6 i 248/5 obr. 1 Barlinek oraz budowie ul. E. Orzeszkowej na odcinku od ul. F. Chopina doskrzyżowania z ul. M. Skłodowskiej-Curie zlokalizowanej na działkach o nr ewid. gruntu 269/9, 269/3, 2146/13, 270/2, 271/3, 272/2 i 273/18 obr. 1 Barlinek wraz z infrastrukturą techniczną: instalacją oświetlenia drogowego i kanalizacją deszczową.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:1) przygotowanie terenu budowy w tym wycinka drzew,2) wykonanie nawierzchni ul. F. Chopina o długości ok. 262mb i szerokości 5m (powierzchnia ok. 1.310 m2) z kostki betonowej,3) wykonanie chodników obustronnych oraz zatok parkingowych i autobusowych z kostki betonowej wzdłuż ul. F. Chopina,4) wykonanie sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia ul. F. Chopina o długości łącznej ok. 284mb wraz z przykanalikami i wpustami,5) wykonanie instalacji oświetlenia ul. F. Chopina o długości ok. 240mb (7 lamp),6) wykonanie nawierzchni ul. E. Orzeszkowej o długości ok. 175mb i szerokości średniej ok. 5m (powierzchnia ok. 875 m2) z kostki betonowej,7) wykonanie chodników obustronnych z kostki betonowej wzdłuż ul. E. Orzeszkowej,8) wykonanie instalacji oświetlenia ul. E. Orzeszkowej o długości ok. 144mb (7 lamp),9) wprowadzenie stałej organizacji ruchu,10) wykonanie nasadzeń zastępczych.Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowią załączniki do SWZ:1) Projekt budowlany „Budowa ul. F. Chopina w m. Barlinek) – załącznik nr 1 do decyzji 254/2022 (załącznik nr 10 do SWZ)2) Projekt wykonawczy „Budowa ul. F. Chopina w m. Barlinek” (załącznik nr 11 do SWZ)3) Projekt wykonawczy. Branża sanitarna, kanalizacja deszczowa „Budowa ul. F. Chopina w Barlinku” (załącznik nr 12 do SWZ)4) Projekt wykonawczy. Branża elektryczna „Budowa ul. F. Chopina w m. Barlinek” (załącznik nr 13 do SWZ)5) Projekt techniczny „Budowa ul. F. Chopina w m. Barlinek” (załącznik nr 14 do SWZ)6) Projekt techniczny. Branża sanitarna, kanalizacja deszczowa „Budowa ul. F. Chopina w m. Barlinek” (załącznik nr 15 do SWZ)7) Projekt techniczny. Branża elektryczna „Budowa ul. F. Chopina w m. Barlinek” (załącznik nr 16 do SWZ)8) Projekt architektoniczno-budowlany. Branża drogowa „Budowa ul. E. Orzeszkowej w m. Barlinek” – załącznik nr 1 do decyzji 256/2022 r. (załącznik nr 17 do SWZ)9) Projekt budowlany „Budowa ul. E. Orzeszkowej w m. Barlinek” – załącznik nr 2 do decyzji 256/2022 (załącznik nr 18 do SWZ)10) Projekt architektoniczno-budowlany. Branża elektryczna „Budowa ul. E. Orzeszkowej w m. Barlinek” – załącznik nr 3 do decyzji 256/2022 (załącznik nr 19 do SWZ)11) Projekt architektoniczno-budowlany. Branża sanitarna „Budowa ul. E. Orzeszkowej w m. Barlinek” – załącznik nr 4 do decyzji 256/2022 (załącznik nr 20 do SWZ)12) Projekt wykonawczy „Budowa ul. E. Orzeszkowej w m. Barlinek” (załącznik nr 21 do SWZ)13) Projekt wykonawczy. Branża sanitarna, kanalizacja deszczowa „Budowa ul. E. Orzeszkowej w m. Barlinek” (załącznik nr 22 do SWZ)14) Projekt wykonawczy. Branża elektryczna „Budowa ul. E. Orzeszkowej w m. Barlinek” (załącznik nr 23 do SWZ)15) Projekt techniczny. Branża drogowa „Budowa ul. E. Orzeszkowej w m. Barlinek” (załącznik nr 24 do SWZ)16) Projekt techniczny. Branża sanitarna, kanalizacja deszczowa „Budowa ul. E. Orzeszkowej w m. Barlinek” (załącznik nr 25 do SWZ)17) Projekt techniczny. Branża elektryczna „Budowa ul. E. Orzeszkowej w m. Barlinek” (załącznik nr 26 do SWZ)18) Projekt organizacji ruchu – stała „Budowa ul. F. Chopina i E. Orzeszkowej w miejscowości Barlinek” (załącznik nr 27 do SWZ)19) Specyfikacje techniczne „Budowa ul. F. Chopina i E. Orzeszkowej w m. Barlinek” (załącznik nr 28 do SWZ)20) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Roboty elektryczne – Linia oświetlenia drogowego Barlinek ul. Orzeszkowej (załącznik nr 29 do SWZ)21) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Roboty elektryczne – Linia oświetlenia drogowego Barlinek ul. F. Chopina (załącznik nr 30 do SWZ)22) Przedmiar robót (załącznik nr 31 do SWZ).W stosunku do szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia określonego wskazanego wyżej Zamawiający dokonuje następujących uszczegółowień:1) Wykonawca ma zapewnić stałe dojście i dojazd do budynków przy ul. Kombatantów 44 do 46. Wszelkie czasowe ograniczenia dojazdu do poszczególnych posesji należy ograniczyć do niezbędnego minimum i odpowiednio wcześniej uzgodnić z właścicielami lub zarządcami tych posesji. Wykonawca jest odpowiedzialny za odpowiednio wcześniejsze powiadomienie mieszkańców budynków przy ul. F. Chopina 44 do 46 o ograniczeniach dojazdu.2) Terminy i zakresy ograniczeń w dostępie do Przedszkola Miejskiego Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 4 od ul. F. Chopina należy uzgodnić z dyrekcjami poszczególnych placówek.3) Uzyskane w wyniku wycinki drewno należy pociąć na odcinki ok. 1,5m załadować, przewieźć we wskazane przez Zamawiającego miejsce oddalone o nie więcej niż 5km od placu budowy i rozładować. Gałęzie i karpinę Wykonawca zutylizuje w zakresie własnym.4) Nasadzenia zastępcze należy wykonać drzewami z gatunku głóg pośredni „Paul’s Scarlet” o minimalnym obwodzie pnia na wysokości 100cm wynoszącym co najmniej 14cm. Zamawiający określa następujące warunki techniczne sadzenia drzew: a) Materiał do nasadzeń ma być zdrowy, bez uszkodzeń mechanicznych i opalikowany za pomocą trzech kołków wbitych w ziemię, powiązanych z pniem sadzonki za pomocą elastycznej taśmy – pień musi mieć swobodę niewielkiego ruchu.b) Doły do nasadzeń drzew wypełnić świeżą, żyzną ziemią, zapewnić pierwsze podlewanie.c) Sadzonki osłonić od dołu siatką lub inną barierą chroniącą drzewo przed negatywnym oddziaływaniem czynników zewnętrznych, takich jak w szczególności pozostawianie moczu przez psy czy używanie kosiarki żyłkowej.d) Zamocować odcinek rury w celu ułatwienia podlewania bryły korzeniowej.e) Ziemię wokół drzewek obsypać np. korą.f) Przez okres trzech lat od należy zapewnić drzewom nawożenie co najmniej raz w roku w okresie od marca do maja, regularne podlewanie i pielenie misy pod drzewem.5) Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu w ramach dokumentacji powykonawczej dokument potwierdzający liczbę, gatunek i parametry materiału do nasadzeń (np. fakturę z opisem, atest, oświadczenie firmy wykonującej nasadzenia lub tym podobne).Wymaga się aby wykonywane roboty budowlane nie powodowały braku dojazdu do poszczególnych posesji przylegających do placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac z zapewnieniem przejazdu przez ulice znajdujące się wokół placu budowy.Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac z zapewnieniem czystości jezdni ulic wokół placu budowy.Materiały pozyskane z rozbiórek oraz materiały odpadowe Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym ustawą o odpadach oraz ustawą o czystości i porządku w gminach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do występowania w obrocie gospodarczym.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowejZamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku posiadania uprawnień doprowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowejZamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej.Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lubzdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 500.000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych).4) zdolności technicznej lub zawodowej4.1. Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):a) zrealizował co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu drogi lub innej nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, kostki kamiennej lub obu tych materiałów łącznie o powierzchni nie mniejszej niż 1.500 m2 każda (przez jedną robotę rozumie się roboty budowlane wykonane na podstawie jednej umowy);b) zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacji deszczowej o długości nie mniejszej niż 200mb;c) zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie oświetlenia drogowego lub parkowego o długości linii co najmniej 200m.Wykonawca może wykazać te same roboty dla warunku z pkt a), b) lub c) jeżeli w ich zakres wchodziła jednocześnie budowa drogi/nawierzchni z kostki betonowej, kostki kamiennej lub obu tych materiałów łącznie, kanalizacji deszczowej i/lub oświetlenia.4.2. Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:a) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy (1 osoba) – posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej w co najmniej ograniczonym zakresie oraz minimum 5 – letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy/kierownika robót w tej specjalności. Doświadczeniezawodowe należy liczyć od dnia uzyskania uprawnień w danej specjalności.b) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w co najmniej ograniczonym zakresie oraz minimum 3 - letnie doświadczenie zawodowew pełnieniu funkcji kierownika budowy/kierownika robót w tej specjalności. Doświadczenie zawodowe należy liczyć od dnia uzyskania uprawnień w danej specjalności.c) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w co najmniej ograniczonym zakresie oraz minimum 3 - letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownikabudowy/kierownika robót w tej specjalności. Doświadczenie zawodowe należy liczyć od dnia uzyskania uprawnień w danej specjalności.Nakładające się na siebie okresy pełnienia funkcji kierownika budowy/kierownika robót nie sumują się.Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia poszczególnych funkcji, o ile osoby spełniają warunki określone dla każdej z funkcji.Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień dopuszcza uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające imuprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646).Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt 10 SWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-10

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach