Przetargi.pl
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY KAMIEŃ KRAJEŃSKI WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 200.000 EURO.

Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim ogłasza przetarg

 • Adres: 89-430 Kamień Krajeński, Plac Odrodzenia 3
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3894510, 3886392
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim
  Plac Odrodzenia 3 3
  89-430 Kamień Krajeński, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3894510, 3886392
  REGON: 00052745700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamienkrajenski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY KAMIEŃ KRAJEŃSKI WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 200.000 EURO.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 200 000 EURO. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kamień Krajeński wraz z jednostkami organizacyjnymi w zakresie: Zadanie 1 - ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych CPV 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, z rozszerzeniem o ryzyko dewastacji CPV 66.51.50.00-3 - ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku z rozszerzeniem o ryzyko dewastacji - wandalizmu oraz ubezpieczenie szyb od stłuczenia i rozbicia CPV 66.51.50.00-3 - ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (CPV 66.51.50.00-3)- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej CPV 66.51.64.00-4 - ubezpieczenia komunikacyjne - OC/NNW CPV 66.51.61.001, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3 - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków CPV 66331100-0, Zadanie 2 - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków CPV 66331100-0,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 660000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kamienkrajenski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach