Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa dwóch odrębnych pożyczek długoterminowych w wysokości 5.000.000 zł każda.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku ogłasza przetarg

 • Adres: 87-800 Włocławek, Ul. Wieniecka 49
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 412 94 13 , fax. 54 412 94 13
 • Data zamieszczenia: 2015-09-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
  Ul. Wieniecka 49 49
  87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 412 94 13, fax. 54 412 94 13
  REGON: 34141172700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital.wloclawek.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa dwóch odrębnych pożyczek długoterminowych w wysokości 5.000.000 zł każda.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi finansowej polegającej na udzieleniu i obsłudze dwóch odrębnych pożyczek długoterminowych w wysokości 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100) każda dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku. Zamówienie udzielone zostanie w 2 częściach. II. Zadanie 1: 1. Główne założenia udzielanej pożyczki: 1) Rodzaj usługi finansowej: pożyczka w wysokości 5.000.000 zł. 2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania oraz wcześniejszej spłaty części bądź całości pożyczki - bez ponoszenia dodatkowych kosztów czy opłat, np. prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty. 3) Uruchomienie pożyczki poprzez wypłatę dokonaną na rachunek bankowy Zamawiającego nastąpi jednorazowo, w jednej transzy, w terminie wskazanym w ofercie Wykonawcy. Termin uruchomienia pożyczki nie może być dłuższy niż 5 dni. Termin uruchomienia pożyczki stanowi kryterium oceny ofert i podlega ocenie zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XII SIWZ. 4) Spłata pożyczki nastąpi w 14 ratach miesięcznych i rozpocznie się w październiku 2015 r. 5) Pożyczka nie może być obciążona innymi opłatami niż wymienione w SIWZ. 6) W przypadku, gdyby Wykonawca posiadał w stosunku do Zamawiającego wierzytelność pieniężną, kompensata tej wierzytelności z przedmiotowej pożyczki mogłaby nastąpić wyłącznie po uzyskaniu wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Sposób spłaty odsetek: 1) Odsetki spłacane w miesięcznych ratach łącznie ze spłatą kapitału, ostatniego dnia każdego miesiąca, zgodnie z Harmonogramem spłaty. 2) Odsetki naliczane i płacone od kwoty faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie (malejącego kapitału). 3) Do obliczenia odsetek stosuje się formułę 365(366)/360, co oznacza, że odsetki są naliczane za rzeczywistą liczbę dni, a rok liczy 360 dni. 3. Sposób spłaty kapitału: spłata kwoty kapitału rozpocznie się w siódmej racie miesięcznej, w kwotach podanych w Harmonogramie spłaty. 4. Oprocentowanie pożyczki: Oprocentowanie stałe, na poziomie WIBOR 1Y plus marża. Dla potrzeb porównania ofert Wykonawców należy przyjąć stawkę WIBOR 1Y na dzień 23.09.2015 r. 5. Sposób zabezpieczenia pożyczki: Zabezpieczenie pożyczki będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, przekazany do rąk Wykonawcy. II. Zadanie 2: 1. Główne założenia udzielanej pożyczki: 1) Rodzaj usługi finansowej: pożyczka w wysokości 5.000.000 zł. 2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania oraz wcześniejszej spłaty części bądź całości pożyczki - bez ponoszenia dodatkowych kosztów czy opłat, np. prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty. 3) Uruchomienie pożyczki poprzez wypłatę dokonaną na rachunek bankowy Zamawiającego nastąpi jednorazowo, w jednej transzy, w terminie wskazanym w ofercie Wykonawcy. Termin uruchomienia pożyczki nie może być dłuższy niż 5 dni. Termin uruchomienia pożyczki stanowi kryterium oceny ofert i podlega ocenie zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XII SIWZ. 4) Spłata pożyczki nastąpi w 14 ratach miesięcznych i rozpocznie się w październiku 2015 r. 5) Pożyczka nie może być obciążona innymi opłatami niż wymienione w SIWZ. 6) W przypadku, gdyby Wykonawca posiadał w stosunku do Zamawiającego wierzytelność pieniężną, kompensata tej wierzytelności z przedmiotowej pożyczki mogłaby nastąpić wyłącznie po uzyskaniu wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Sposób spłaty odsetek: 1) Odsetki spłacane w miesięcznych ratach łącznie ze spłatą kapitału, ostatniego dnia każdego miesiąca, zgodnie z Harmonogramem spłaty. 2) Odsetki naliczane i płacone od kwoty faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie (malejącego kapitału). 3) Do obliczenia odsetek stosuje się formułę 365(366)/360, co oznacza, że odsetki są naliczane za rzeczywistą liczbę dni, a rok liczy 360 dni. 3. Sposób spłaty kapitału: spłata kwoty kapitału rozpocznie się w siódmej racie miesięcznej, w kwotach podanych w Harmonogramie spłaty. 4. Oprocentowanie pożyczki: Oprocentowanie stałe, na poziomie WIBOR 1Y plus marża. Dla potrzeb porównania ofert Wykonawców należy przyjąć stawkę WIBOR 1Y na dzień 23.09.2015 r. 5. Sposób zabezpieczenia pożyczki: Zabezpieczenie pożyczki będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, przekazany do rąk Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 660000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin uruchomienia pożyczki
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://szpital.wloclawek.pl/przetargi/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach