Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa pożyczki w wysokości 6.000.000 zł.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku ogłasza przetarg

 • Adres: 87-800 Włocławek, Ul. Wieniecka 49
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 412 94 13 , fax. 54 412 94 13
 • Data zamieszczenia: 2015-11-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
  Ul. Wieniecka 49 49
  87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 412 94 13, fax. 54 412 94 13
  REGON: 34141172700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital.wloclawek.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa pożyczki w wysokości 6.000.000 zł.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi finansowej polegającej na udzieleniu i obsłudze pożyczki w wysokości 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych 00/100) dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku. II. Termin wykonania zamówienia: Uruchomienie pożyczki nastąpi poprzez wpłatę całej kwoty pożyczki dokonaną na rachunek bankowy Zamawiającego, w terminie wskazanym w ofercie Wykonawcy. Termin uruchomienia pożyczki nie może być dłuższy niż 3 dni robocze od dnia zawarcia umowy. Termin uruchomienia pożyczki stanowi kryterium oceny ofert i podlega ocenie zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XI SIWZ. Dla potrzeb porównywalnego skalkulowania ceny oferty należy przyjąć, iż hipotetycznym dniem zawarcia umowy będzie dzień 14.12.2015 r. Zamawiający zobowiązuje się, że nie zawrze umowy z Wykonawcą przed tym terminem. III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Główne założenia udzielanej pożyczki: a) Rodzaj usługi finansowej: pożyczka w wysokości 6.000.000 zł na okres 6 miesięcy. b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania oraz wcześniejszej spłaty części bądź całości pożyczki - bez ponoszenia dodatkowych kosztów czy opłat, np. prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty. c) Spłata kapitału pożyczki nastąpi jednorazowo, na koniec okresu na jaki pożyczka zostanie udzielona, zgodnie Harmonogramem spłaty. d) Pożyczka nie może być obciążona innymi opłatami niż wymienione w SIWZ. e) W przypadku, gdyby Wykonawca posiadał w stosunku do Zamawiającego wierzytelność pieniężną, kompensata tej wierzytelności z przedmiotowej pożyczki nie jest możliwa. 2) Sposób spłaty odsetek: a) Odsetki spłacane w miesięcznych ratach ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca rozpoczynając od stycznia 2016 r., a w ostatniej racie łącznie ze spłatą kapitału, zgodnie z Harmonogramem spłaty. b) Odsetki naliczane i płacone od kwoty faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie. c) Do obliczenia odsetek stosuje się formułę 365(366)/360, co oznacza, że odsetki są naliczane za rzeczywistą liczbę dni, a rok liczy 360 dni. 3) Oprocentowanie pożyczki stanowić będzie oprocentowanie stałe, na poziomie WIBOR 6M, z dnia poprzedzającego datę zawarcia umowy, plus stała marża. Dla potrzeb porównania ofert Wykonawców należy przyjąć stawkę WIBOR 6M z dnia opublikowania Ogłoszenia o zamówieniu na stronie portalu Biuletynu Zamówień Publicznych. 4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości, aby prowizja stanowiła część wynagrodzenia Wykonawcy. 5) Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową , przekazane do rąk Wykonawcy w dniu podpisania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 660000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin uruchomienia pożyczki
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://szpital.wloclawek.pl/przetargi/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach