Przetargi.pl
Wybór podmiotu wykonującego zastępczą obsługę kasową przy wypłacie świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych oraz dodatku energetycznego realizowanych na terenie miasta Torunia przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu w roku 2014

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 40c
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 6508565 , fax. 56 6486447
 • Data zamieszczenia: 2013-11-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
  ul. Konstytucji 3 Maja 40c 40c
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 6508565, fax. 56 6486447
  REGON: 00572128200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopr.torun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wybór podmiotu wykonującego zastępczą obsługę kasową przy wypłacie świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych oraz dodatku energetycznego realizowanych na terenie miasta Torunia przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu w roku 2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wybór podmiotu wykonującego zastępczą obsługę kasową przy wypłacie świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych oraz dodatku energetycznego realizowanych na terenie miasta Torunia przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu w roku 2014. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje zastępczą obsługę kasową, która powinna być wykonana przy zachowaniu następujących warunków: 1) dobra dostępność usług ( możliwie szeroko rozbudowana sieć punktów dokonujących wypłat gotówkowych świadczeń), 2) wypłata gotówkowa świadczeń powinna odbywać się w co najmniej 8 punktach rozmieszczonych równomiernie na terenie Torunia ( co najmniej 6 punktów w prawobrzeżnej części Torunia i 2 punkty w lewobrzeżnej części Torunia), 3) wykonawca wypłacający świadczenia powinien być przygotowany do obsługi zwiększonej liczby klientów ( wypłata powinna odbywać się w punktach wielostanowiskowych - nie mniej niż 2 stanowiska) oraz zapewnić nieprzerwaną obsługę klientów w dniach i godzinach wypłat, 4) wypłata świadczeń powinna być realizowana przez Wykonawcę od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 ( lub co najmniej 8 godzin) w sposób zapewniający płynną obsługę. Jeżeli ostatni dzień wypłat przypadnie w sobotę lub niedzielę to zakończenie wypłat nastąpi w najbliższym dniu roboczym. 5) Wypłata świadczeń będzie realizowana prze Wykonawcę w ciągu 5 - ciu kolejnych dni roboczych ( oprócz sobót), liczonych od 24 dnia każdego miesiąca. W przypadku gdy 24 dzień miesiąca przypadnie w sobotę, rozpoczęcie wypłat nastąpi w dniu poprzedzającym ten dzień, natomiast gdy 24 dzień miesiąca przypadnie w niedzielę, wówczas rozpoczęcie wypłat nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym dniu. 2. Zamawiający informuje, iż planowana jest: 1) liczba wypłat przez cały czas trwania umowy tj. 12 miesięcy - maksymalnie 30 000, 2) wysokość (kwota) wypłat przez cały czas trwania umowy tj. 12 miesięcy - maksymalnie 10 000 000 złotych. 3. Wykonawca nie może obciążać świadczeniobiorców kosztami z tytułu wypłaty świadczeń.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 660000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mopr.torun.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach