Przetargi.pl
Ubezpieczenie szpitala

22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 87-720 Ciechocinek, ul. Wojska Polskiego 5
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 2837200 , fax. 54 2837320
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ
  ul. Wojska Polskiego 5 5
  87-720 Ciechocinek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 2837200, fax. 54 2837320
  REGON: 91051403900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.22wszur.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie szpitala
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciechocinku. Zakres zamówienia obejmuje: 1.1. część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciechocinku. Zakres zamówienia obejmuje: 1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 2) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 3) ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia 4) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 5) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą - dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej z tytułu prowadzonej działalności, posiadanego i użytkowanego mienia. 1.2. część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych posiadanych przez 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciechocinku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.22wszur.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach