Przetargi.pl
Przygotowanie i dostarczenie(dowóz) gorących posiłków jednodaniowych dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku ogłasza przetarg

 • Adres: 89-410 Więcbork, ul. Mickiewicza 22A
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 389 53 50 , fax. 52 389 53 51
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku
  ul. Mickiewicza 22A 22A
  89-410 Więcbork, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 389 53 50, fax. 52 389 53 51
  REGON: 09236307600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mgopswiecbork.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie i dostarczenie(dowóz) gorących posiłków jednodaniowych dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przygotowanie i dostarczenie ( dowóz ) w dni robocze, w okresie od 02.01.2013r. do 20.12.2013r. gorących posiłków jednodaniowych, dziennie dla ok. 30 osób dorosłych - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553200003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie pobierze

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mgopswiecbork.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach