Przetargi.pl
Dostawa mleka i jego przetworów

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi ogłasza przetarg

 • Adres: 87-603 Wielgie,
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 054 2897192 , fax. 054 2897381
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi
  87-603 Wielgie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 054 2897192, fax. 054 2897381
  REGON: 00029601200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps-nowawies.prv.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mleka i jego przetworów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa mleka i jego przetworów do Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, 87603 Wielgie zgodnie z wykazem zawartym w ofercie (zał. nr 1 do specyfikacji) przez czas trwania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 155000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 800,00 zł ; słownie: jeden tysiąc osiemset zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dps-nowawies.prv.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach