Przetargi.pl
Dostawy ryb przetworzonych

Areszt Śledczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-128 Bydgoszcz, ul. Wały Jagiellońskie 4
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 5855252, 5855303 , fax. 052 5855300
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy
  ul. Wały Jagiellońskie 4 4
  85-128 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 5855252, 5855303, fax. 052 5855300
  REGON: 09139321800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy ryb przetworzonych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I - ryby przetworzone 1.Filet mrożony z mintaja w ilości około 300 kg 2. Makrela wędzona w ilości około 300 kg 3. Matias w ilości około 1 000 kg 4. Płaty śledziowe mrożone w ilości około 1 500 kg Część II - konserwy rybne 1.Paprykarz szczeciński - konserwa w ilości około 2 200 kg 2. Sałatka z makreli - konserwa w ilości około 700 kg 3. Szprot w pomidorach - konserwa w ilości około 1 500 kg 4. Śledź w pomidorach - konserwa w ilości około 1 000 kg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 152000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach