Przetargi.pl
Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Inowrocław od stycznia 2013 do czerwca 2013

Gmina Inowrocław ogłasza przetarg

 • Adres: 88-100 Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 43
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3570251 , fax. 52 3540490
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Inowrocław
  ul. Królowej Jadwigi 43 43
  88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3570251, fax. 52 3540490
  REGON: 00053969600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.inowroclaw.ug.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Inowrocław od stycznia 2013 do czerwca 2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu jako jednostka organizacyjna Gminy Inowrocław realizuje zadanie własne pn. /Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Inowrocław od stycznia 2013 do czerwca 2013 r. Zamówienie obejmuje przygotowanie i dostawę posiłków dla uczniów z terenu Gminy Inowrocław, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia /tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz.914) oraz ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz.1263/, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.04.2007 r. w sprawie pobierania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego /Dz.U. 2007 Nr 8, poz. 545 ze zm./ oraz niniejszej specyfikacji. Szczegółowy wykaz szkół wraz z ilością dostaw znajduje się w pkt III.4 SIWZ. 1. Zakres zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostawa, załadunek i rozładunek posiłków w dniach nauki w szkole. Wykonawca zadba o czystość termosów i środka transportu posiłków. Posiłki muszą posiadać wymaganą kaloryczność, a także być przygotowane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej, sanitarnej dla żywienia zbiorowego, nie później niż 12 godzin przed spożyciem. Wykonawca będzie dostarczać posiłki własnym transportem, na własny koszt w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. 2. Rodzaj posiłku: raz w tygodniu zupa z bułką, trzy razy drugie danie, raz danie jarskie. Rodzaj zupy 250-350 cal - krupnik z ziemniakami - jarzynowa 7 składnikowa - ogórkowa - kapuśniak - fasolowa Rodzaj drugiego dania 450-550 cal - filet drobiowy panierowany+ziemniaki+surówka - gulasz wieprzowy+kasza+ogórek kiszony - pieczeń wieprzowa+sos+ziemniaki+surówka - udko kurczaka+ziemniaki+marchewka - kotlet mielony+ziemniaki+buraczki - gołąbki+ziemniaki+sos pomidorowy - makaron spaghetti+sos boloński z mięsem mielonym - krokiety mięsne+kapusta gotowana Rodzaj dania jarskiego 450-550 cal - filet rybny+ziemniaki+surówka - naleśniki z dżemem lub serem - pierogi z farszem do wyboru: serem,owocami lub kapustą - placki ziemniaczane z cukrem Żadne z dań nie może powtórzyć się w okresie 4 tygodni. 3. Gramatura posiłku: - ziemniaki, kasza, makaron 200 g, - mięso, ryba 100 g, - surówka, warzywa 100 g, - naleśniki, placki ziemniaczane, pierogi, krokiety 300 g, - zupa 400 ml 4. Wykaz szkół i szacunkowa ilość zamawianych posiłków oraz naczynia. Dostawa posiłków wraz z próbkami do badań Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej łącznie z informacją określającą godzinę pakowania /próbka dostarczana codziennie do każdej ze szkół/ w dniach nauki w godzinach między 9.00 a 11.00, a także zabieranie resztek pokarmów, brudnych termosów oraz zużytych naczyń i sztućców jednorazowych, zostanie szczegółowo ustalone z dyrektorami szkół i przekazane Wykonawcy przy zawarciu umowy w formie protokołu. Szacunkowa liczba porcji. - Gimnazjum w Żalinowie 13 porcji jednorazowe naczynia - Gimnazjum w Sławęcinku 21 porcji bez naczyń jednorazowych - Szkoła Podstawowa w Tupadłach 20 porcji jednorazowe naczynia - Szkoła Podstawowa w Turzanach 11 porcji jednorazowe naczynia - Szkoła Podstawowa w Górze 31 porcji jednorazowe naczynia - Szkoła Podstawowa w Jaksicach 41 porcje bez naczyń jednorazowych - Szkoła Podstawowa w Orłowie 18 porcji bez naczyń jednorazowych -------------------------------------------------------------------------------------------------- RAZEM 155 porcji 5. Ilość posiłków określona została szacunkowo na podstawie danych z roku 2012 i może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w 2013 roku, o której Zamawiający powiadomi Wykonawcę, a Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie. 6. Dla potrzeb badań żywności przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną codziennie do każdej ze szkół obowiązkowo należy dostarczyć próbki w następujących ilościach po 150 g każdej składowej części potrawy zgodnie z § 3 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakład żywienia zbiorowego typu zamkniętego /Dz. U. z 2007 nr 80, poz. 545 ze zm./. 7. Dowożone posiłki winny być dostarczone w termosach zapewniających zachowanie odpowiedniej temperatury przy ich spożywaniu - zupa + 75 st. C - gorące drugie danie + 63 st. C - potrawy serwowane na zimno + 4 st. C Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających posiłki zarówno pod względem higienicznym jak i kalorycznym. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych w obowiązujących przepisach oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kosztami badania Zamawiający obciąży Wykonawcę. Szacunkowa ilość posiłków od stycznia do czerwca 2013 - ok. 16.740 szt. Jest to ilość szacunkowa i może ulegać zmianom w zależności od występujących w tym zakresie potrzeb.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 555231003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach