Przetargi.pl
Sprzątanie budynków siedziby Nadleśnictwa Szubin

Nadleśnictwo Szubin ogłasza przetarg

 • Adres: 89-200 Szubin, ul. Szubin Wieś 52
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3910310, 3910324 , fax. 052 3910337
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Szubin
  ul. Szubin Wieś 52 52
  89-200 Szubin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3910310, 3910324, fax. 052 3910337
  REGON: 09055076200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szubin.torun.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzątanie budynków siedziby Nadleśnictwa Szubin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi sprzątania obiektów funkcyjnych w siedzibie Nadleśnictwa Szubin tj. budynków biurowych - 3 szt. wraz z pokojami gościnnymi oraz kotłowni o łącznej powierzchni użytkowej 1069,91 m2 , a także wykonywanie innych prac związanych z utrzymaniem budynków. 2. Szczegółowy zakres i częstotliwość wykonywanych prac określony jest w Regulaminie świadczenia usług stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy ( zał. nr 5 do SIWZ ). 3. Miejsce wykonywania usługi stanowiącej przedmiot zamówienia: Szubin Wieś 52, 89-200 Szubin, Powiat Nakło, Województwo Kujawsko-Pomorskie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Każda oferta musi być zabezpieczona wadium (zgodnie z art. 45 ust.4) o wartości: 2500,00 zł. (słownie : dwa tysiące pięćset złotych). 2) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r Nr 42, poz. 275). 3) Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy zamawiającego: PKO BP o/Szubin 49 1020 1462 0000 7502 0157 0332 4) Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w kasie zamawiającego (w siedzibie zamawiającego). Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. tj. do dnia 04.12.2012r do godz. 9.00. 6) Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego. 7) Wadium wniesione w formie bezgotówkowej będzie skuteczne jeśli oryginał dokumentu gwarancji zostanie złożony w kasie Zamawiającego przed terminem złożenia ofert. 8) Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9) Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów wykonawców (z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza) zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, b) unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 10) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11) Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12) Wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy wykonawca: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 12) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, 13) Wadium wniesione w pieniądzu, zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_szubin/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach