Przetargi.pl
Usługi bieżącego utrzymania czystości w budynku Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu położonym przy ul. Moniuszki 15-21 i terenów zewnętrznych do niego przylegających

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne ogłasza przetarg

 • Adres: 85-950 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 3
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 34 97 290 , fax. 52 34 97 292
 • Data zamieszczenia: 2016-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne
  ul. Jagiellońska 3 3
  85-950 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 34 97 290, fax. 52 34 97 292
  REGON: 00051423600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bydgoszcz.uw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi bieżącego utrzymania czystości w budynku Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu położonym przy ul. Moniuszki 15-21 i terenów zewnętrznych do niego przylegających
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług bieżącego utrzymania czystości w budynku Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu położonym przy ul. Moniuszki 15-21 i terenów zewnętrznych do niego przylegających przy użyciu sprzętu oraz środków czystości zapewnionych przez Wykonawcę. Szczegółowy opis oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały w załącznikach do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (pn. Opis przedmiotu zamówienia oraz Istotne postanowienia umowy), stanowiących integralną część SIWZ. UWAGI: Obiekt objęty usługami utrzymania czystości jest budynkiem biurowym 3-kondygnacyjnym, podpiwniczonym na całej powierzchni, wzniesionym w latach 1950-tych, mającym 3348,57 m2 powierzchni całkowitej, w tym 2466,91 m2 powierzchni do utrzymania czystości wewnątrz budynku. Na terenach zewnętrznych użytkowanej przez Delegaturę Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu nieruchomości zlokalizowane są dwa parkingi utwardzone płytami betonowymi wraz z dojazdami: jeden na ok. 13 samochodów i drugi na ok. 7 samochodów o łącznej powierzchni do utrzymania czystości 920 m2 oraz chodniki i dziedzińce o łącznej powierzchni do utrzymania czystości 780 m2 , a także trawniki i tereny zielone o łącznej powierzchni do utrzymania czystości 600 m2. Nieruchomość jest uzbrojona w niezbędną infrastrukturę techniczną obejmującą: sieć wodno-kanalizacyjną, energetyczną, centralnego ogrzewania, telefoniczną, odgromową. Obiekt jest ubezpieczony w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej, ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 3.500,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Deklarowany czas usunięcia nieprawidłowości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bydgoszcz.uw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach