Przetargi.pl
Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w budynkach Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-066 Bydgoszcz, ul. Konarskiego 1-3
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-52 36 69 390 , fax. 0-52 36 69 356
 • Data zamieszczenia: 2016-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
  ul. Konarskiego 1-3 1-3
  85-066 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-52 36 69 390, fax. 0-52 36 69 356
  REGON: 00033155300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bydgoszcz.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w budynkach Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Przedmiot zamówienia składa się z trzech CZĘŚCI: 1) CZĘŚĆ 1: Sprzątanie pomieszczeń w budynku Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3, 2) CZĘŚĆ 2: Sprzątanie pomieszczeń w budynku Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy Oddział w Toruniu przy ul. Mickiewicza 10/16, 3) CZĘŚĆ 3: Sprzątanie pomieszczeń w budynku Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy Oddział we Włocławku przy ul. Piekarskiej 16a.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium dla: 1) CZĘŚCI 1 w kwocie 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), 2) CZĘŚCI 2 w kwocie 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), 3) CZĘŚCI 3 w kwocie 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wysokość kary umownej
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bydgoszcz.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach